Java Nedir? Java Dili Nedir? Ide Nedir?

Beste
Beste
Mar 19 · 2 min read
Photo by Michiel Leunens on Unsplash

Java nedir, neden gereklidir ?

Java hem programlama dili hemde bilgi işlem platformudur. Bilgisayarınıza Java’ yı yüklemediğiniz zaman bir çok uygulamanın çalışmadığını göreceksiniz. Hatta telefonunuzda, oyun konsollarınız da bile mevcut. Şimdi nasıl kontrol deceğinizi göstereceğim sizlere.

Link üzerinden javayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Peki Java dili nedir? Bir programlama dili olan Java nesne tabanlı bir programlama dilidir. Yani bu demek oluyor ki uygulamalarımızı nesneler kullanarak kodluyoruz. Nesneleri nerede kodluyoruz tanımlıyoruz derseniz, sınıflar oluşturuyoruz, bu sınıflarımızdan ise nesnelerimizi oluşturuyoruz.

Nesne nedir? Nesne elimizdeki telefon, bilgisayar, masamız kısacası gördüğümüz her şey bizim için bir nesenedir.

Sınıf nedir? Sınıflar ise nesnelerimizin özelliklerini ve yapması gereken işleri tanımladığımız alanlardır. Java üzerinde çalışırken oluşturduğumuz bu nesnelerin birbirleri ile olan iletişiminden faydalanıyoruz.

Peki gelelim Java dilinin özelliklerine;

Java platform bağımsızdır yani; elinizde MacOS ve Windows işletim sistemlerine sahip iki bilgisayarınız var, Java ile yaptığınız uygulamayı bu iki işletim sisteminde de çalıştırabilirsiniz. Terimsel olarak farklı yazılım ve donanım mimarilerine sahip sistemlerde kodlarımızı yani uygulamamızı herhangi bir değişiklik gerekmeden çalıştırabiliriz.

Bahsettiğim gibi nesne tabanlı bir programlama dilidir. Terimsel olarak Object Oriented Programming (OOP)’ dir.

Eğer biliyorsanız daha önce kullandıysanız bazı programlama dillerinde ki gibi pointer’ ler yoktur.

Java dili içerisinde bir çok kütüphane, bir çok sınıf ve kullanabileceğiniz bir çok metot bulunmaktadır.

JDK’ dan bahsedelim, JDK nedir?

JDK: Java Development Kit, yazdığımız kodu geliştirdiğimiz uygulamayı derleyip çalıştırmamızı sağlayan kütüphanelerin birleşimidir.

Derleyici veya Derlemek Nedir? Compiler Nedir?

Biz Java ile kodumuzu yazdık, yaptıklarımızı görmek teyit etmek için kodumuzu çalıştırmamız gerekir, buna genel olarak run etme denir. Kodlarımız çalıştırılmadan önce makine kodlarına çevirilmesi lazım, bu işleme derleme; bu işlemi yapan programa ise derleyici yani compiler denir.

IDE nedir?

Integrated Development Environment yani bunu Tümleşik Geliştirme Ortamı olarak çevirebiliriz. Kodlarımızı daha kolay, daha anlaşılır şekilde yazabilmemiz için tasarlanan ve kodumuzu yazarken bize yardımcı olarak bir çok avantajı kolay yolu bulununan yazılımlardır.

IDE’ ler kodlarımızı düzenlememize, çalıştırmamıza ve hataları görmemize yardımcı olurlar. Örneğin ben kodlarımı yazarken Intellij kullanıyorum. Intellij Java gibi bir çok dil için geliştirme ortamına sahip.

Kullanmamıza gerek var mı derseniz, evet var çünkü daha verimli çalışmamızı sağlıyor, gösterdiği hataları hemen düzeltmemizi sağlıyor

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store