Mail Bülteni Oluşturmak #1 | Yazılıma Yeni Başlayanlar İçin Mail Bülteni

Enes
Enes
Jan 25 · 3 min read
Yapım aşamasında olan web sitesi

Bir önceki yazımda Ön yüz geliştirici olmak için hangi kaynakları takip ettiğim hakkında bir yazı yazmıştım. Bu yazıyı yazdıktan sonra yaptığım şeyi daha da detaylandırmak istediğimi fark ettim. İlk başlarda aklıma, kaynakların bulunduğu listeyi filitrelendirmek gelmiş olsada ilk aklıma geleni yapmak yerine daha farklı bir yola koyuldum. Bu yol başlıkta da görüldüğü gibi mail bülteni oluşturmak oldu. Bir bülten oluşturma fikir aklıma ilk defa gelmiyordu daha önce de 2–3 kez denemişliğim vardı fakat bu deneyimler kimi zaman motivasyon kaybı ile kimi zaman da yeterli okura ulaşamam nedeni ile yarı yolda kalmıştı. Aklıma tekrardan bir bülten oluşturma fikri geldiğinde ilk başlarda hemen kendimi onaylamama rağmen sonralarda “yine tutmayacak” gibi kötümser düşüncelere dalmam ile içsel sohbetim sonlandı. Fakat bu sefer her şeyi kendim yapmaya ve yaptığım her şeyi düzenli olarak yazmaya karar verişim bu projeyi tekrardan alevlendirdi. Bu fikri gerçekleştirebilmek için harcayacağım her saat ve enerji aslında birçok yandan bana yararlı olacağı için bu sefer pes etmeme gibi bir karar da aldım(umarım bu karadan dönmem). Bu serinin ilk yazısında projenin detaylarından çok, benim için bu projenin ne ifeade ettiğini ve bu projede neler öğrenebileceğimi yazmak istiyorum.

Nedir Bu Bülten — Nereden Çıktı ?
Ne olduğunu yüzeysel olarak tanımlayabilirim ama adını söyleyemem, çünkü adına daha tam olarak karar veremedim. Ne olduğundan önce nereden çıktığından biraz bahsedeyim. Yine her zamanki gibi çalışmak yerine çalışmak için kaynak ararken aslında kaynakların bir çoğunun birçok temel noktayı atladığını farkettim. Örneğin bir JavaScript&React eğitim seti React’ı öğretirken internetin ne olduğunu nasıl çalıştığını projelerimizi gönderdiğimiz GitHub’un ne olduğunu Git’in ne olduğunu hiç anlatmadığını fark ettim. Bunun sonucunda kod yazmaya başlamış ama kod yazdığı aracın ne olduğunu dahi öğrenememiş insanların olduğunu gördüm. Yaptığı işin kültürünü ve temelini bilmemenin ne kadar saçma ve kötü bir durum olduğunu tekrardan gördüm. Bunca gözlemin ardından önce kendimi (çünkü hala bilmediğim çok şey var) sonra yeni başlayanları düşünerek. Bir mail bülteni oluşturmaya karar verdim. Bu mail bülteninde yazılımın temelinden ve kültüründen bahsetmek, yazılım geliştirirken kullanılan popüler araçlar hakkında konuşmak ve bu alanda kaliteli kaynakları insanlar ile paylaşmak istedim ve hala istiyorum :)

Neden Mail Bülteni ?
Tabiki de üye olanların bilgilerini satıp 3–5 koymak için değil. Youtube’a içerik üretmeyi sevmediğim ve kendimi yeterli bulmadığım aynı zamanda doğru bir yöntem olarak kabul etmediğim için. Twitch’e yetecek kadar internetim, reklam bütçem ve çevrem olmadığı için. Blog zaten yazdığım ve çok takip edilesi olmadığı için (unutulabiliyor).

Bana Ne Öğretiyor ?
Eeee sitesini React ile yazıyorum, MailChimp kullanmak yerine kendim bir şeyler yapabilirmiyim ona bakıyorum. Bültenin ve sitenin görsellerini ve temasını ben hazırlıyorum. Elbet ilerledikçe öğrenecek şey de artacaktır, yani kısaca bir taşla onlarca kuş.

Yeterli Donanıma Sahip Miyim ?
Bu yeterliliği kim belirliyor ? Öyle bir şey yok yani, ben öğrendiğimi yazıyorum yaptığım tek şey bu. Bülten için temel bir rota belirliyorum bu rotada anlatacağım şeylerin neredeyse %90'ını bilmiyor oluyorum ve öğrenerek öğrendiğimi karşımdakine anlatabilecek kadar dikkatli bir şekilde yazıp hem sağlam öğrenmiş hemde öğrendiğimi paylaşmış oluyorum.

Şimdilik bu kadar. Eğer bu projede katkınız olsun istiyorsanız benimle mutlaka iletişime geçin her türlü durumu konuşalım. En kötü tanış olduğumuz yanımıza kar kalır.

Kodcular

Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store