Kodcular
Published in

Kodcular

Nedir Bunların Farkları?

Javascript undefined ve null farkları nelerdir? Örneklerle açıklayalım👇🏽

📌 Kısacası; undefined, o şeyin hiçbir fikrinin olmadığı yerdir; türü yok ve bu kapsamda daha önce hiç referans alınmadığı, “değer yok” anlamına gelir. Başlatılmamış değişkenler, eksik parametreler ve bilinmeyen değişkenler bu değere sahiptir.; null, varlığın bilindiği yer, ancak değerin ne olduğu bilinmemektedir. undefinedve null arasındaki farkları anlamadan önce, aralarındaki benzerlikleri anlamalıyız.

JavaScript’in 7 primitive tiplerindendirler.

🌙Boolean (value) veya !! değerini kullanılarak mantıksal değere dönüştürülürken(converting) her ikisi de false olarak değerlendirilen değerlerdir.

Benzerlikleri anladıktan sonra haydi şimdi farklılıklar hakkında bir kaç şeyden bahsedelim.

🗼undefined, belirli bir değer atanmamış bir değişkenin varsayılan değeridir. Veya açık bir dönüş değeri olmayan bir işlev örneğin console.log(1) veya bir nesnede bulunmayan bir özellik buna örnek olarak verilebilir. JavaScript motoru bunu bizim için tanımsız değer atamasını yapar.

null, “hiçbir değeri temsil etmeyen bir değerdir”. null, bir değişkene açıkça tanımlanan değerdir. Bu örnekte, fs.readFile metodu bir hata alınmadığında null değerini alıyoruz.

null ve undefined’ı karşılaştırırken ‘==’ kullanırken true ve ‘===’ kullanırken false olur.

Güzel detaylara değindiğimiz bir yazı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlerinde aklınızın ucunda kalan soru işaretlerine çözüm sağlayacaktır😋

Bitirmeden

🍊Beni sosyal medyadan takip etmek ve sorularınız için : https://linktr.ee/furkanportakal

🔻Beni linkedin üzerinden takip etmek için : https://www.linkedin.com/in/furkan-portakal/

👉🏼Beni github üzerinden takip etmek için : https://github.com/FurkanPortakal

--

--

--

Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya geldiği Türkçe yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Furkan Portakal

Furkan Portakal

💻. Frontend Developer

More from Medium

DigitalOcean 403 Forbidden NGINX Error

Why we should not use Heading tags and instead use Font size to change the size of a text?

CS373 Spring 2022: Cole Weinman — Week 9

CS373 Spring 2022: Isaac Adams