Kodcular
Published in

Kodcular

Nedir Bunların Farkları?

Javascript undefined ve null farkları nelerdir? Örneklerle açıklayalım👇🏽

Bitirmeden

🍊Beni sosyal medyadan takip etmek ve sorularınız için : https://linktr.ee/furkanportakal

--

--

“Kodcular, Türkiye’nin En Büyük Medium Yazılım Topluluğudur.” Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya geldiği bir Türkçe yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store