Proje Belirleme Aşamaları ve Gereksinimleri

meyraaslihan
Sep 3, 2020 · 4 min read
Image for post
Image for post
Photo by Dayne Topkin on Unsplash

Eye For You (I4U)

Günümüz koşullarıyla gelişen teknolojide oluşturulan sistemler, insan müdahalesi olmadan otonom olarak kullanılmasını sağlayan sistemlere yönelik köklü bir dijital dönüşüm başlatıldı. Bu dönüşümün de etkisiyle yapay zeka alanında uğraşan kişi ve kurumların sayısında yoğun bir artış görülmeye başlandı. Bu artışın sebepleri arasında her ne kadar popüler kültür yer alsa da gerçek anlamda toplum yararına olacak şekilde oluşturulmuş birçok proje yer aldı. Projelerimizin oluşum aşamasında önce gerçek manada toplum yararına olabilmesini amaçlayıp öyle bir başlangıç yapmalıyız. Otonom sistemlerin oluşturulması için yapay zeka teknolojileri ile birlikte kullanılmaları gerekti. Tek başına yetersiz kalan yapay zeka teknolojileri görüntü işleme, ses analizi vb. ek sistemlere ihtiyaç duyar hale geldi. Bakıldığı zaman tüm bu yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileri hakkında ortaya konulan akademik çalışmaların uzun yıllardır üzerinde çalışılmaktaydı fakat ortaya işlevsel çalışmalar konulamamasının başlıca sebepleri arasında teknolojik yetersizlikler yer alıp geçtiğimiz 10 yıl içerisinde donanımsal anlamda işlemci güçleri büyük ölçüde arttırıp bununla birlikte çalışan ve faydalı sistemlerde artışı gözle görülür hale geldi. Bu proje kapsamında bu teknolojiler ile ilgili tüm gelişmeler ve son olarak güncellenen gelişmeleri incelenip ,üzerine geliştirecek olan kişinin de bilgi ve birikimleri konularak yeni bir sistem üretmeyi ele aldım.

Image for post
Image for post
Eye For You için Tasarlanan Logo
Image for post
Image for post
  1. Süreç sırasında karşılaşılan problemlere uygun çözümler üretmek.
  2. Süreci aşamalar şeklinde rapor çıkartıp ileride kullanıma yönelik bir rehber hazırlamak.
  1. Benzer projeleri yürütmek ve geliştirmek isteyen kişilere.

Kodcular

Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store