Birleştirilmiş Sınıflar için Birleşmiş Öğretmenler

Image for post
Image for post

Ekim ayının ortalarına gelmek üzereyiz.
KODA için özel bir gün; çünkü yepyeni bir projemiz hayata geçiyor: “Birleştirilmiş Sınıflar için Birleşmiş Öğretmenler”. Geçtiğimiz Haziran ayında, Harran Kaymakamlığı ile birlikte sunduğumuz projemiz, Sabancı Vakfı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hibe almaya hak kazandı ve proje resmi olarak bugün itibariyle başlıyor.
(Sabancı Vakfı sayfasındaki duyuru için tıklayınız)

Image for post
Image for post

Proje bölgemiz, çok sayıda birleştirilmiş sınıflı köy okuluna ev sahipliği yapan Şanlıurfa’nın Harran ilçesi.

KODA bu proje kapsamında 2017–2018 eğitim-öğretim yılı boyunca “birleştirilmiş sınıflarda eğitim” alanında, Harran’da seçilecek pilot okullardaki öğretmenlerle çalışacak. Yıl boyunca planlanan 7 buluşma ile öğretmenler ihtiyaç duydukları alanlarda uzmanlarla bir araya gelerek okulları için yenilikçi çalışmalar ve uygulamalar geliştirecekler.

Amacımız köy okullarındaki öğretmenler tarafından hazırlıksız yakalandıkları ve çözüm bulmakta zorlandıkları birleştirilmiş sınıflarda eğitimle ilgili örnek uygulamalar ortaya çıkarıp bunları dijital ortamda da tüm birleştirilmiş sınıflı okullarda görev alan ve almaya hazırlanan öğretmenlerle paylaşmak.

Bu güzel haberi sevgili KODA ailesi olarak değerli takipçilerimiz ve destekçilerimizle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Yakında zamanda gerek bu proje gerek diğer çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgiler vermeye devam edeceğiz.

Sevgiyle kalın

kodegisim

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store