Utku Kamacı
Nov 9, 2018 · 3 min read

Temel Başlangıç Komutları

Sudo kullanmadan Docker komutlarını çalıştırabilme

Linux işletim sisteminde sudo komutunu kullanmadan Docker komutlarını çalıştırabilmek için kullanıcımızın “docker” kullanıcı grubuna ekli olması gerekmektedir. Aşağıdaki komut ile kullanıcımızı “docker” grubuna ekliyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra kullanıcımız ile logout yapıp tekrar login olmamız gerekmektedir.

sudo usermod -aG docker $USER

Image aratma

Opsiyon ekleyerek arayacağımız docker imajını isteğimiz doğrultusunda listeleyebiliriz. Örnek: --stars=3 opsiyonu ile topluluk tarafından yapılan puanlamaya göre sıralayabiliriz.

docker search redisdocker search redis --filter=stars=3 --no-trunc

Kullanılabilir opsiyonlar

--all , -a Bütün containerları listeler

--filter , -f Kondisyona göre çıktıları filtreler

--format Pretty-print formatında containerları listeler

--last , -n -1 “n” tane oluşturulmuş son containerları listeler

--latest , -l Oluşturulmuş son containerları listeler

--no-trunc Çıktıyı olduğu gibi basmaya yarar (bkz. Truncation)

--quiet , -q Sadece IDleri gösterir

--size , -s Toplam dosya boyutlarını gösterir

Image indirme

docker pull redisdocker pull kullaniciRegistirysi/nginx localhost:5000/myadmin/nginx

Image yükleme

docker push kullaniciRegistirysi/redisdocker push kullaniciRegistirysi/nginx localhost:5000/myadmin/nginx

Volume oluşturma

docker volume create volumeAdi

Kullanılabilir Opsiyonlar

--driver , -d Volume için driver adı tanımlama

--label Volume için metadata tanımlama

--name Volume adı tanımlama

--opt , -o Driver’a özel opsiyon tanımlama


Çalışan Containerlarda İşlemler

Container adını değiştirme

docker rename containerAdi yeniContainerAdi

Container güncelleme

docker update --cpu-shares 512 -m 300M containerAdi

Container bloklama

docker wait nginx

SIGKILL göndererek containerı durdurma

docker kill nginx

Containerlar Hakkında Detaylı Bilgi Alma

Container loglarını görüntüleme

docker logs containerAdi 

Canlı log takibi için aşağıdaki gibi -f opsiyonu eklenebilir:

docker logs -f containerAdi

Container içeriğini görüntüleme

docker inspect containerAdidocker inspect --format '{{ .NetworkSettings.IPAddress }}' $(docker ps -q)

Container olaylarını görüntüleme

docker events containerAdi

Public olan portları listeleme

docker port containerAdi

Container içinde çalışan işlemleri görüntüleme

docker top containerAdi

Container kaynak kullanımını görüntüleme

docker stats containerAdi

Containerın barındırdığı dosya veya klasörlerde yapılan değişiklikleri görüntüleme

docker diff containerAdi

Imageleri Manipüle Etme

Image build etme

docker build .docker build github.com/creack/docker-firefoxdocker build - < Dockerfiledocker build - < context.tar.gzdocker build -t kullaniciRegistrysi/containerAdi .docker build -f digerDockerFile .curl example.com/remote/Dockerfile | docker build -f - .

Aşağıdaki komut ile localde bulunan Dockerfile içeriğinde tanımlara göre container build işlemi yapılabilir. Dockerfile’ı STDIN üzerinden contextsiz okuma işlemini yapar.

docker build - < Dockerfile 

Aşağıdaki komut ile tar.gz formatında sıkıştırılmış container dosyaları baz alınarak build yapılabilir:

docker build - < context.tar.gz

Aşağıdaki komutta -t tag yani opsiyonel isim ile kullanıcı ‘registry’si ve container adı ile build işlemi localdeki dosya üzerinden gerçekleştirilebilir:

docker build -t kullaniciRegistrysi/containerAdi .

Aşağıdaki komut flagı -f ile DockerFile yerine belirtilen dosyadaki içeriğe göre build işlemi gerçekleştirilir:

docker build -f digerDockerFile .

Aşağıdaki komut ile şu andaki klasörü build contexti olarak kullanır ve stdin üzerinden DockerFile okuma işlemini yapar:

curl example.com/remote/Dockerfile | docker build -f - .

Tar ile sıkıştırılmış depodaki container imagelerin Docker’a yüklenmesi

docker load < archlinux.tar.gzdocker load --input alpine.tar

Image’in tar dosyası haline getirilmesi

docker save busybox > centos.tar

Image’e tag eklenmesi

docker tag cassandra kullaniciRegistirysi/cassandra

Ağ İşlemleri

Ağ oluşturulması

docker network create -d overlay MyOverlayNetworkdocker network create -d bridge MyBridgeNetworkdocker network create -d overlay \
--subnet=192.168.0.0/16 \
--subnet=192.170.0.0/16 \
--gateway=192.168.0.100 \
--gateway=192.170.0.100 \
--ip-range=192.168.1.0/24 \
--aux-address="my-router=192.168.1.5" --aux-address="my-switch=192.168.1.6" \
--aux-address="my-printer=192.170.1.5" --aux-address="my-nas=192.170.1.6" \
MyOverlayNetwork

Ağların silinmesi

docker network rm MyOverlayNetwork

Ağların listelenmesi

docker network ls

Ağ hakkında detaylı bilgilerin listelenmesi

docker network inspect MyOverlayNetwork

Çalışan containerın ağa bağlanması

docker network connect MyOverlayNetwork nginx

Containerın çalıştırıldığı anda ağa bağlanması

docker run -it -d --network=MyOverlayNetwork nginx

Containerın ağdan çıkarılması

docker network disconnect MyOverlayNetwork nginx

Docker Silme İşlemleri

Kullanılmayan volumeların hepsini silme

docker volume prune volumeAdi

Containerı volume ile beraber silme

docker rm -v redis

Kapatılmış bütün containerların silinmesi

docker rm $(docker ps -a -f status=exited -q)

Durdurulmuş bütün containerların silinmesi

docker rm `docker ps -a -q`docker rm $(docker ps -a -q)

Dangling olan bütün imagelerin silinmesi

docker rmi $(docker images -f dangling=true -q)

Bütün imagelerin silinmesi

docker rmi $(docker images -a -q)

Bütün containerların durdulması ve silinmesi

docker stop $(docker ps -a -q) && docker rm $(docker ps -a -q)

Dangling olan bütün volumeların silinmesi

docker volume rm $(docker volume ls -f dangling=true -q)

Kod Gemisi

Kod Gemisi

Thanks to elifcan cakmak

Utku Kamacı

Written by

Linux — DevOps Tools — Atlasian Partner

Kod Gemisi

Kod Gemisi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade