Kod Gemisi’nde Stajdan İş Hayatına Yolculuk: Ege Kocabaş

Özlem Çakmak
Oct 19 · 2 min read

Kod Gemisi tayfasına 2019 Yaz Stajı döneminde DevOps stajyeri olarak katılan Ege Kocabaş ile kısa bir röportaj yapıp kendisini nasıl geliştirdiğini ve şu an hangi görevde çalıştığını konuştuk.

Ege Kocabaş
Ege Kocabaş
Ege Kocabaş

Kod Gemisi’yle ne zaman tanıştın ve Kod Gemisi’ni nereden duydun?

Kod Gemisi’ni, Yeditepe Üniversitesi Kariyer Festivali 19’da açtığınız stant yoluyla duydum. Daha sonrasında sosyal medya hesaplarınızla ve çevremden duyduklarım sayesinde staja başvurmaya karar verdim.

Kaç aylık bir staj dönemi geçirdin?

Yaklaşık iki aylık bir staj sürem oldu. Okulun benden istediği standart 20 iş günü değil 40 iş günü staj süresinin bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta iş yerine uyum ve katkı sağlayabilmek açısından 20 iş günü yetersiz kalıyor.

Staja kabul sürecin nasıldı?

Kod Gemisi başvuru uygulaması üzerinden kendimi açıklayıcı bir yazı yazmam ile başladı. Sonrasında kısa bir telefon görüşmesinin üzerine yüzyüze görüşme planladık. Yüzyüze görüşmenin amacı teknik bir mülakat değil beni tanımaktı. Ardından bir staj ödevi verildi. Ödevin güzel yanı stajda yapacaklarımın kısa bir ön izlemesi olmasıydı. Ayrıca ihtiyacım olan dokümantasyon ile sırayla neleri yapmam gerektiği de yazıyordu. Ödevi yaparken bazen takıldığım yerlerde mail attım ve bana nasıl düşünmem gerektiğini açıkladılar. Aslında her aşamada bana yardım ediyor ve sınırlarımı öğrenmek istiyorlardı.

Ödevi teslim ettikten sonra ise teknik mülakat için bir kez daha buluştuk. Yapılan ödevle ilgili eksik olan kısımların nasıl düzeltilebileceğinden başlayıp, staj alanım olan DevOps hakkında bazı problemlerin nasıl çözülebileceği üzerine özelden genele doğru bazı sorular sordular. Bunların sonucunda staja kabul mailimi almam ile başvuru sürecimi tamamlamış oldum.

- Şu an Kod Gemisi’nde hangi pozisyonda çalışıyorsun?

Şu an Kod Gemisi’nde DevOps Mühendisi olarak çalışıyorum.

Kod Gemisi’ndeki organizasyon yapısı, iç iletişim ve kullanılan araçlar hakkında ne düşünüyorsun?

Kod Gemisi’nde herkesin bir title’ı var ama bu ast-üst çatışmasına veya bir iletişimsizliğe yol açmıyor. Yapılan işte bir şeylerin yanlış yapıldığını ve ya farklı tool’ların kullanılmasının daha etkili olacağını düşünüyorsan bunu rahatça herkese söyleyebiliyorsun. Bu bakımdan aslında bir organizasyon yapısı var, herkes kendi alanıyla uğraşıyor ve bu yapı içinde iletişim sorunu yaşanmıyor.

Kod Gemisi’nde kod takibi, dokümantasyon, iş takibi gibi konuların hepsinde Atlassian ürünleri kullanılıyor. Ofise geldiğim ilk gün bu araçları nasıl kullanacağımı öğrendim ve staj sürem boyunca her gün bu araçları kullandım. Bu ürünleri ilk kez kullanmama rağmen hiçbir zorluk yaşamadığım için kullanılan ürünlerin son derece faydalı olduğunu düşünüyorum.

İş hayatına atılmada kendinizi geliştirmeniz için en önemli adımlardan biri olan staj döneminizde teknik ve bireysel anlamda sağlam bir donanıma sahip olabileceğiniz, ekip çalışmasını tecrübeli takım arkadaşlarıyla çalışarak görebileceğiniz ve gerçek projelerde çalışabileceğiniz bir staj deneyimi için ilanımıza basvuru.kodgemisi.com bağlantısından başvurabilirsiniz.

Kod Gemisi

Kod Gemisi

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store