Kodiks Bilişim
May 3 · 2 min read

Kodiks, üstün mühendislik çözümleri sunan bir butik yazılım şirketidir.

kodiks.com

Sadece daha iyi bir teknoloji şirketi oluşturmak için değil, müşterilerimizi her zamankinden daha mutlu hale getirmek, doğru ürünleri oluşturmak için değer ve ilkelerimize çok inanıyoruz.

Araştırma & Geliştirme

Her zaman bilgimizi geliştirmek ve en son teknolojiye sahip yeni ürünler oluşturmak istiyoruz.

Yetenekli Takım

Motive olmuş, tutkulu ve disiplinli bir ekibimiz var.


Gereksinimlerin Analizi

İşletmelerinizi yönetme ve büyütme şeklinizi iyileştirmenize, yeniliği kullanmanıza ve pazara mükemmel yazılım ürünleri sunmanıza yardımcı olacağız.

Eğitim

Her zaman teknoloji konusunda güncel olmayı teşvik ediyor ve motive ediyoruz.


Kompleks Sistemler

Büyük ölçekli ürünler oluşturmak için yeterince iyi bir teknik bilgiye (know-how’a) sahibiz.

Ürün Yönetimi

Çevik prensipleri tüm yazılım geliştirme yaşam döngümüze uyguluyoruz.


Şirketinizin çağımıza uygun dijital dönüşümünde bizimle birlikte yol almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kodiks

Kodiks is a boutique software company that provides outstanding engineering solutions. We believe in our values and principles so much not only for creating a better technology company, but also for building the right products to make our customers happier than ever.

  Kodiks Bilişim

  Written by

  Transform your ideas into cutting edge software products — http://kodiks.com/

  Kodiks

  Kodiks

  Kodiks is a boutique software company that provides outstanding engineering solutions. We believe in our values and principles so much not only for creating a better technology company, but also for building the right products to make our customers happier than ever.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade