Mutluluk Hapları

şeyma halaç
Feb 27, 2017 · 2 min read

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil; bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali olarak açıklıyor. Peki, ruhen iyi olmak deyince ne geliyor aklınıza?

“Depresyon” günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında artık; sıkıntı içindeki arkadaşı için efkârlanan, birkaç hüzünlü şiir yazan hatta okuyan, gün içinde duygu durumu değişip biraz canı sıkılan da, bir yası olup yerinde hüzünlenen de kendisini aynı kelimenin çatısı altında buluyor. Gerçekten depresyon düzeyinde olan hastalar olduğu doğru fakat bu düzeyde olmayanlar da bir hastalıkla etiketlenmekten kurtulamıyor; depresyonda değil ama biraz da hüzünlü iseniz “eşik altı depresyon” söz konusu olabilir, diyor doktorunuz.

“Hüznün tıbbın hükümranlık alanına girmesi, özellikle antidepresan ilaçlar geliştirildikten sonra yaygınlaşan bir durum.” diyor Psikiyatrist Kemal Sayar, Hüzün Hastalığı isimli kitabında. Yakın gelecekte bütün duygularımız birer hastalık sebebi olarak karşımıza çıkarsa şaşırmayacağız neredeyse. Çevremize bir bakalım; kendisini depresyonda sanan ve gereksiz yere ilaç kullanan insanların sayısı oldukça fazla değil mi?

Hüznü, hastalık olarak görüyor ve bundan kurtulmak adına yeni bir hastalığa tutuluyoruz: Mutlu Olma Hastalığı.

Hâl böyle olunca Kemal Sayar’ın ifadesiyle: “Hayatlarımız, yaşanılacak değil; tedavi edilecek unsurlara dönüşüyor.” Hüzün içinde ya da mutluluk peşinde olmayı hastalık düzeyine getirmemek adına birkaç “gönül koruyucu” ile yazımıza son verelim:

  • Hüznü ve mutluluğu ile bir bütün olan kaderimizi sevmeli
  • Olgunlaşabilmek için hayatın kırılgan taraflarıyla karşılaşmaktan, hüzünlenmekten, mutsuz olmaktan korkmamalı aksine hüzünsüz bir hayatın eksik olacağını fark etmeli
  • Hayattan beklentimizi düşürmeli ve böylece sunulan sürprizlerin farkına varmalı
  • Hayatlarımızı başkalarının hayatlarıyla mukayese etmekten mümkün olduğunca kaçınmalı; bize lutfedilen kendi hayatımızın şükrünü eda etmeli
  • Dokunabiliyor, yürüyebiliyor, tadabiliyor oluşumuz gibi sıradanlaştırdığımız nimetlerin kıymetini bilmeli
  • Hüznü de mutluluğu da misafir olarak görüp geldiklerinde en güzel şekilde ağırlamalı.

Sağlık fiziki ve ruhi boyutlarıyla bir bütündür. Ruhumuzu ihmal etmeyelim. Huzurla kalın…


Yazımı Kemal Sayar’ın Hüzün Hastalığı kitabını okuyup tuttuğum notlardan hareketle yazdım. Not tutarak ve maddeli yazma tekniklerini kullandım. 3x3 olamadı maalesef. Uygulamak için oldukça zorladım ama olmadı; cümle silmek, yazmaktan zor hakikaten. Ve de yazının içeriğinin Kolay Sağlık’a uygun olup olmadığından emin değilim. Daha somut ve sağlığın -ayırmak doğru değil çok, farkındayım ama- fiziki kısmı ile ilgili yazmak daha uygun oluyor galiba Kolay Sağlık’a?

Kolay Sağlık

Sağlık beyaz giyen adamların tuhaf sözleri ve ileri teknoloji cihazlarıyla elde edilen bir mülk değildir. Her an sürdürülmesi, korunması ve geliştirmesi söz konusu olan bir haldir. Herkesi yakinen ilgilendiren bu halin anlaşılması da gereğini yapması da kolay olmalı.

Thanks to Esra Topal, Dilek Ocak, and Hüseyin Küçükali

şeyma halaç

Written by

Tıp doktoru

Kolay Sağlık

Sağlık beyaz giyen adamların tuhaf sözleri ve ileri teknoloji cihazlarıyla elde edilen bir mülk değildir. Her an sürdürülmesi, korunması ve geliştirmesi söz konusu olan bir haldir. Herkesi yakinen ilgilendiren bu halin anlaşılması da gereğini yapması da kolay olmalı.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade