Hvordan jobber for å halvere matsvinnet

Louise Fuchs
Apr 24 · 4 min read

På verdensbasis går en tredjedel av all maten som produseres i søpla, og i Norge kaster hver av oss nesten 43 kilo mat i året. Matproduksjon er ressurskrevende, og når så mye av maten ikke spises opp blir dette et enormt miljøproblem. Dette jobber vi hver dag for å gjøre noe med.

Først litt bakgrunn: Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Vi i Kolonial.no jobber med å revolusjonere dagligvarebransjen ved å kombinere teknologi og en helt ny verdikjede med nye metoder. Derfor kan vi gjøre ting fundamentalt annerledes enn det er fysisk mulig i en butikk. Det gir oss en unik posisjon for å jobbe med innovasjon. Vi vil bruke den posisjonen til å gjøre en positiv forskjell.

Nylig delte vi innsikt om når vi lager fremtidens dagligvarehandel. Høyere kvalitet hos oss betyr ferskere mat med lengre holdbarhet, og mer bærekraftig verdikjede med mindre svinn. Jo flere som handler mat på nett, desto bedre er det for klimaet vårt. Du kaster mindre mat, vi kaster mindre mat, transporten og logistikken gjør Co2-avtrykket vårt mindre og maten blir enda ferskere hjemme hos deg.

Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftmål. FNs bærekraftsmål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Et av delmålene her lyder:
«Innen 2030 å halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting

FNs bærekraftmål nummer 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon.

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030. Fordi vi i Kolonial.no korter veien fra bonden til matbordet, gir det oss unike muligheter for å både levere ferskere mat og redusere svinn. Våre kunder handler på nettet, og vi bruker i alle ledd. Det gjør at vi blant annet kan forutsi hvilke varer vi skal selge, hvor mange, og når. Jo bedre vi kan , jo ferskere og billigere mat kan vi levere til deg, og jo mindre svinn har vi. Vår evne til å legge en mest mulig nøyaktig prognose er derfor helt avgjørende for å redusere svinn.

Daværende forbrukerminister Solveig Horne oppfordret i kampen om å redusere matsvinnet i årene fremover. Det ligger i vårt DNA å være både kreative og nyskapende, og vi er veldig glade for å kunne si at vi allerede har halvert vårt svinn i fjor, og så langt i år ligger vi an til å nå målet vårt om 0,5% svinn.

Vi har et ordtak: “Happy but not satisfied”, så derfor fortsetter vi med å jobbe for å redusere svinnen ytterligere😊

Matsvinn i Kolonial.no

Vi vet at kundene våre legger varer i handlekurven gjennom uken, og at når de kjøper så har de ofte unnagjort ukeshandelen. Det gjør automatisk at de sparer tid og at de handler sunnere. Faktisk så handler våre kunder 70% mer frukt og grønt enn gjennomsnittet. Med det så vet vi at våre kunder gjør det de kan for å redusere svinn.

Den maten vi har som har løpt ut på dato, men som fremdeles kan spises, har vi henteavtaler på. og Kirken i Fjellhamar henter flere ganger i uken hos oss på lageret i Lørenskog.

I Norge kaster vi hvert år over 350 000 tonn mat som kunne vært spist, ifølge matsvinn.no. Det meste av svinnet står vi forbrukere selv for. Men det kastes også fortsatt mye fra butikkhyllene. I butikken er det brød, ferske grønnsaker og frukt det kastes mest av.

Vi har bygget vårt eget håndverksbakeri, fordi vi vet at brød er en av de viktigste produktene i en matbutikk. Vi ønsker at du skal få så ferskt brød som mulig. Hvert brød bakes på bestilling og kommer nystekt ut av steinovnen før levering. Når vi baker på bestilling kan alle brød være tilgjengelige, selvom de ikke er bakt enda. Samtidig kan vi ta en lavere pris fordi vi slipper å kaste det vi ikke får solgt. Brød på bestilling er med på å bidra til en lav svinnprosent. Vi lager ikke flere brød enn vi vet vi selger.

Fordi vi har ett stort lager, og ikke mange små butikker, har vi ekstremt høy rullering på varene. Det gjør at frukt og grønt kun ligger noen få timer hos oss før det sendes videre til kunden. Det gir en fantastisk ferskhet, og holdbarheten blir brukt opp hos kunden, ikke i butikken.

Ansvarlig og bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, og det er bra! Men vi vil ikke vente med å gjøre vår del for å redusere svinnet. Vi er på 0,5% svinn nå, og målet for 2020 er å presse prosenten enda lavere ned.

Kolonial.no

Fastest growing online groceries startup in Northern Europe

  Louise Fuchs

  Written by

  Communications Director in Kolonial.no. I'm passionate about people, technology and communication.

  Kolonial.no

  Fastest growing online groceries startup in Northern Europe

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade