Lepší jít pomaleji, ale dorazit

Příběh je pokračováním prvního dílu seriálu Krátké příběhy o UX (shortuxstories.com). Pokud jej neznáte, přečtěte si na začátek úvod do tématu Proč vyprávět příběhy. Každý příběh je zaměřen na jednu část procesu, který nás dovede k funkčnímu výsledku, ať už v digitálu, či reálném životě. Pokud vám tento postup není známý, stáhněte si napřed úvodní mapu.

Berete si něco nepromokavého? Říkali, že má nahoře pršet.

Sakra, na to jsem nepomyslel, zastavil se Emil ve dveřích s již zabaleným batohem a vrátil se ke stolu. Na něm ležela velká spousta věcí, na…

--

--

Co je to vůbec User Experience a proč nad něčím takovým uvažovat? Přemýšlíte o tom, jak věci fungují? Myslíte dostatečně dopředu? Příběhy z reálného života jako alegorie na tvorbu uživatelského zážitku v digitálu i mimo něj.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store