Jak vyprávění příběhů změní váš pohled na design

Podezřele často odpovídám na otázku, co je to user experience. Rychle si uvědomím, že žiju v bublině, ve které by tu otázku položil málokdo. To vážně všichni neví, co je UX?

Tom Garcy
Tom Garcy
Aug 20, 2020 · 3 min read

Odpovědí se snažím, aby druhý pochopil rychle a snadno.

Ostatně o tom UX také je.

Odpověď mě proto donutí vynechat technické a odborné termíny, příjemná změna ze všech epik, entropií a journeys. Jak to tedy podat co nejjednodušeji, lámal jsem si poprvé hlavu a sáhnul po příběhu.

Z reálného života.

Situaci, kterou každý zná, nebo si ji minimálně dokáže dobře představit. Screenflow a layout se totiž představuje dost špatně.

Před nějakou dobou jsem měl přednášku na téma story-telling v UX popisující, že nejlepší UX je podáno jako dějová linka, jeden příběh, kterým procházíme. Lidé totiž milují příběhy, od prvních pohádek v útlém věku. A příběhem lze popsat i celý samotný proces tvorby uživatelského zážitku, včetně způsobu přemýšlení za ním. Je totiž omyl, že UX je věc čistě digitální, věda pouze pro appky a weby.

Je všude kolem.

Pár takových příběhů jsem se rozhodl sepsat a většinou využil tématu cestování. “Přemýšlet UXově” vám totiž i v reálném životě dokáže ušetřit spoustu času i problémů.

O tom přesvědčuji nejčastěji — jak investice do něčeho tak abstraktního ušetří ve výsledku peníze. Mávat čísly a grafy? Ne, tam je třeba vás pochopit okamžitě.

Každý příběh je zaměřen na jednu část procesu, který nás dovede k funkčnímu výsledku, ať už v digitálu, či reálném životě. Pokud vám tento postup není známý, stáhněte si napřed úvodní mapu. Věnovat se budeme úplným základům a ne velkému detailu, i přesto — pokud znáte odpověď na to, co je UX, možná se něco přiučíte.

Vítejte u shortuxstories.com. Pokračovat můžete prvním příběhem.

Tom Garcy

Absolvent UMPRUM, ateliéru Grafický design a nová média. Vedle působení v oblasti designu & UX po více než 11 let, strávil posledních 5 let vývojem produktů a inovací pro korporace i startupy z pozice kreativního ředitele U+, CEO U+Design, nebo zakladatele This is Garcy, pro studia jako Creative Dock, Direct People, NMDS či Point FM. O budoucnosti produktů & user experience přednášel v Praze, New Yorku a San Franciscu. Na svém blogu workoutdaily.cz hledá cesty optimalizace fyzického i duševního výkonu, jeho propojení s kariérou, zdravím a sebezlepšováním.

Web | Behance | Dribbble | Instagram

Krátké příběhy o User Experience

Příběhy z reálného života jako alegorie na tvorbu uživatelského zážitku v digitálu i mimo něj.

Tom Garcy

Written by

Tom Garcy

Stories about Design, User Experience, Productivity & Health. Founder of Thisisgarcy.com & Workoutdaily.cz

Krátké příběhy o User Experience

Co je to vůbec User Experience a proč nad něčím takovým uvažovat? Přemýšlíte o tom, jak věci fungují? Myslíte dostatečně dopředu? Příběhy z reálného života jako alegorie na tvorbu uživatelského zážitku v digitálu i mimo něj.

Tom Garcy

Written by

Tom Garcy

Stories about Design, User Experience, Productivity & Health. Founder of Thisisgarcy.com & Workoutdaily.cz

Krátké příběhy o User Experience

Co je to vůbec User Experience a proč nad něčím takovým uvažovat? Přemýšlíte o tom, jak věci fungují? Myslíte dostatečně dopředu? Příběhy z reálného života jako alegorie na tvorbu uživatelského zážitku v digitálu i mimo něj.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store