Jak vyprávění příběhů změní váš pohled na design

Podezřele často odpovídám na otázku, co je to user experience. Rychle si uvědomím, že žiju v bublině, ve které by tu otázku položil málokdo. To vážně všichni neví, co je UX?

Ilustrace: Vítek Mecner →

Odpovědí se snažím, aby druhý pochopil rychle a snadno.

--

--

--

Co je to vůbec User Experience a proč nad něčím takovým uvažovat? Přemýšlíte o tom, jak věci fungují? Myslíte dostatečně dopředu? Příběhy z reálného života jako alegorie na tvorbu uživatelského zážitku v digitálu i mimo něj.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tom Garcy

Tom Garcy

Stories about Design, User Experience, Productivity & Health. Founder of Thisisgarcy.com & Workoutdaily.cz

More from Medium

Wireframing with Real Content for More Intentional Experiences

Illustration of figures using digital devices. One is writing directly in the content on a screen.

Meet the Team: Deanna Woodall

Deanna with her dog on a cliff overlooking a lake and mountains.

Designing for empathy

Design digest #13: how to onboard into web3 as a designer and the UX of the Metaverse