Wzornik żuławski

Inspiracją wzorów opracowanych w ramach wzornika jest konstrukcja tradycyjnych domów podcieniowych na Żuławach.

Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017
Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017
Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017
Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017
Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017
Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017
Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017
Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017
Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017
Dzieło TALE.PHOTOS © Copyright 2017

Autorem wzornika jest Rafał Baranowski.

Like what you read? Give TALE.PHOTOS a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.