Z wizytą w sadzie

TALE.PHOTOS
Oct 16, 2017 · 2 min read

Sesja wizerunkowa na plantacji jabłek 9/10/2017

fot. W sadzie, © 2017 TALE.PHOTOS aut. Rafał Baranowski

Wybraliśmy z wizytą do woj. wielkopolskiego w celu dokumentacji fotograficznej zbioru jabłek. Wyjątkowo mocne, niskie i poranne słońce pomogło nam w realizacji zwracających uwagę ujęć.

Pomysły, które chcemy zrealizować na podstawie wykonanych zdjęć zaprezentujemy w najbliższej przyszłości.

fot. W sadzie, © 2017 TALE.PHOTOS aut. Rafał Baranowski

StudioBalticum

We Create Brands!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store