Z wizytą w sadzie

TALE.PHOTOS
Oct 16, 2017 · 2 min read

Sesja wizerunkowa na plantacji jabłek 9/10/2017

fot. W sadzie, © 2017 TALE.PHOTOS aut. Rafał Baranowski

Wybraliśmy z wizytą do woj. wielkopolskiego w celu dokumentacji fotograficznej zbioru jabłek. Wyjątkowo mocne, niskie i poranne słońce pomogło nam w realizacji zwracających uwagę ujęć.

Pomysły, które chcemy zrealizować na podstawie wykonanych zdjęć zaprezentujemy w najbliższej przyszłości.

fot. W sadzie, © 2017 TALE.PHOTOS aut. Rafał Baranowski
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store