Bitcoin’i iyi bir değer saklama aracı yapan sebepler nelerdir?

BtcTurk
· 1 min read

Bitcoin’i çok iyi bir değer saklama aracı olarak tanımlamak için pek çok sebep var:

- Bitcoin’in miktarında değişiklik yapamazsınız. Bitcoin üretimi 21 milyon ile sınırlandırılmıştır.

- Bitcoin depolamak, altın gibi diğer değer saklama araçlarına kıyasla neredeyse maliyetsizdir. Bitcoin bir kağıt cüzdanda ya da mobil cüzdanda saklanabilir.

- Anonimdir: Siz söylemediğiniz takdirde Bitcoin sahibi olup olmadığınızı ya da sahip olduğunuz Bitcoin miktarını kimse bilemez. Bir ya da daha fazla adresinizi paylaşmış olsanız bile cüzdanınızdaki diğer adresleri ya da kaç farklı cüzdan kullandığınızı sadece siz bilebilirsiniz.

- Bitcoin transferleri engellenemez: Bitcoin’i interneti kullanmadan da dünyanın herhangi bir noktasına gönderebilirsiniz.

- Bitcoin’lerinize el konulması riski yoktur: Özel anahtarlarına sahip olduğunuz Bitcoin’ler tamamen size aittir. Özel anahtarları gizli tuttuğunuz sürece ne olursa olsun kimse onu sizden alamaz.


Eğer henüz Bitcoin sahibi değilseniz, BtcTurk’te açacağınız hesaba 100TL havale ya da EFT ile para gönderdikten sonra Bitcoin alabilirsiniz.

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

BtcTurk

Written by

BtcTurk

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu https://www.btcturk.com

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade