Hash Rate Nedir?

BtcTurk
BtcTurk
May 24 · 2 min read

‘Hash’, tanım anlamıyla matematiksel bir fonksiyonun çıktısıdır. Bitcoin ile bağlantılı olan hash rate ise, Bitcoin blokzincirindeki bir işlem dökümünün doğrulanabilmesi için SHA256 algoritması ile bir saniyede gerçekleştirilen deneme sayısını ifade etmektedir. Daha fazla doğrulama gücüne sahip olmak bir sonraki bloğu bulma ve blok ödülünü alma fırsatını artırır.

Bitcoin madenciliği için kullanılan ASIC işlemciler

Bitcoin madenciliği açısından doğrulama gücü hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Çünkü doğrulama gücü, madencilik kapasitesini doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda ağdaki doğrulana gücü hakkında bilgi sahibi olmak alım satım zamanlamasını planlarken ve bu kararları alırken de en iyi seçimleri yapmanıza yardımcı olabilir.

Bu yazıda 3 konu üzerinde duracağız:

  1. Hash rate (doğrulama gücü) nedir?
  2. Doğrulama gücünün önemi
  3. Elektrik maliyetlerinin madenci karlılığı üzerindeki etkisi

Doğrulama gücünü tanımlamak

En basit ifadeyle doğrulama gücü (hash rate), madencilik için kullanılan işlemcilerin çalışma hızı olarak tanımlanabilir. Bitcoin madenciliği, karmaşık matematiksel hesaplamalar yoluyla transfer işlemlerinin doğrulanarak yeni blokların bulunması ve blokzincire eklenmesidir. Bloklar matematiksel bilmecelere benzerler. İşlemcilerin, işlem doğrulayarak bloğu bulmak için saniyede binlerce, milyonlarca hatta trilyonlarca tahmin yapması gerekiyor.

İşlemcilerin saniyede yaptığı deneme sayısı, o işlemcinin işlem doğrulama gücünü ifade eder.

Doğrulama gücü ve birimleri

Doğrulama gücü, saniye başına yapılan tahmin (hash/saniye = h/s) olarak ifade edilir.

Kullanılan genel terimlerden bazıları tahmin sayısına bağlı olarak değişen mega, giga, tera ve peta’dır. Örneğin, saniyede 60 deneme gücü olan bir makine, işlem doğrulayarak blok bulmaya çalışırken saniyede 60 tahmin yapabilmektedir.

1 KiloHash (KH/s) 1.000 Hash’i; MegaHash (MH/s) 1.000 KiloHash’i, Terahash (TH/s) 1.000 MegaHash’i; PetaHash ise 1.000 TeraHash’i ifade etmek için kullanılır.

Farklı kripto paralar için farklı zorluk seviyelerine sahip farklı şifreleme algoritmaları kullanılır. Bu yüzden her kripto paranın madenciliğini yapmak için farklı güçlerde işlemciler kullanılır. Örneğin, Bitcoin için kullanılan bir işlemcinin Ethereum için özelleşmiş bir işlemciden farklı bir doğrulama gücü vardır.

Doğrulama Gücü, Madenci Kârı ve Zorluk Arasındaki İlişki

Doğrulama gücü, madencilerin elde ettiği gelir ve zorluk seviyesi çeşitli şekillerde birbirine bağlıdır. Örneğin Bitcoin ağında doğrulama gücü arttığında zorluk seviyesi de artar. Sonuç olarak bloğu çözen madenci 12.5 BTC ve bloktaki işlemlere ait işlem ücretlerini kazanır. Daha yüksek zorluk seviyesi varken bir madencinin saniyede daha fazla tahmin yapması gerektiğinden Bitcoin ağındaki madencilerin sayısı arttıkça zorluk seviyesi de benzer oranda artmaktadır.

Tüketilen Elektriğin Karlılığa Etkisi

Şu anda, Bitcoin madenciliği için kullanılan 1 ASIC cihazının yaklaşık 14 TeraHash’lik gücü vardır. Günümüz zorluk derecesini ele aldığımızda, bu işlemci yılda 0.191BTC üretebilir. Ancak, karlılığı hesaplarken madencilik ekipmanı ile bağlantılı elektrik maliyetlerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Buna madenci verimliliği denir.

Bir kripto para birimindeki zorluk derecesinin artışı, daha güçlü işlemcilere olan ihtiyacı ortaya çıkarır ve elektrik maliyetini arttırır. Örneğin, diğerlerinden %10 daha fazla doğrulama gücüne ya da tahmin gücüne sahip, ancak %50 daha yüksek elektrik maliyetine sahip bir madencilik cihazının elektrik tüketimi daha yüksek olacağından üretim sonucunda elde edilen kâr daha az olacaktır.

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

BtcTurk

Written by

BtcTurk

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu https://www.btcturk.com

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade