1 Satoshi Bazı Ülkelerin Para Birimlerinden Daha Değerli

BtcTurk
BtcTurk
Jun 11 · 3 min read

Bitcoin’i, farklı bakış açılarına göre farklı tanımlamak mümkün. Dijital altın, değer saklama aracı, kripto para, enflasyondan kurtulma aracı ve hatta Warren Buffet’a göre fare zehiri. Ama Satoshi Nakamoto’nun tanımlamasına göre Bitcoin en çok para birimi olmayı amaçlıyor.

Geleneksel olarak bir para birimi gibi kabul edilebilmesi için Bitcoin’in daha uzun yıllara ihtiyacı olduğu söylense de ilk kripto para Bitcoin, “sihirli internet parası” olmaktan çıkıp sadece “para” olma yolunda önemli bir adımı geride bıraktı.

Bir Satoshi artık bazı ülkelerin para birimlerinden daha değerli

Gizemli mucidi Satoshi Nakamoto Bitcoin’i, itibari para birimlerine karşı önemli bir avantajla enflasyona karşı korunan ve 100 milyon parçaya bölünebilen bir kripto para olarak kodladı. Bitcoin’in en küçük birimi ise Satoshi olarak adlandırıldı. 1 Bitcoin (BTC) = 100.000.000 Satoshi (Sat)

Bitcoin’in en küçük biriminin Satoshi olarak adlandırılması 16 Kasım 2010 tarihinde ribuck rumuzlu BitcoinTalk forumu kullanıcısı tarafından önerildi.

11 Haziran 2019 tarihinde 1 Satoshi 0.00046467 Türk Lirası’na karşılık geliyor. Yani 1 Kuruş’un yirmide birinden daha düşük fiyatlanabiliyor.

Ancak bugün itibarıyla “sihirli internet parası” Bitcoin’in, en küçük birimi Satoshi, İran Rial’i, Vietnam Dong’u ve Endonezya Rupiah’ından yani 3 ülkenin resmi para biriminden daha değerli. (Yaklaşık Kurlar: İran Rial’i 0,000137TL; Vietnam Dong’u 0,000246TL; Endonezya Rupiah’ı 0,000406TL)

Sadece 1 Satoshi ya da 0.00000001 BTC ile 3,3 İran Rial’i, 1,88 Vietnam Dong’u ya da 1,14 Endonezya Rupiah’ı alabiliyorsunuz. (Eğer bir gün 1 Satoshi 1 Türk Lirası’na eşit olursa, 1 Bitcoin’in değeri 100 Milyon Türk Lirası’na ulaşacak.)

Bitcoin, 1 Satoshi’nin resmi para birimiyle kıyaslanabildiği ülkelerde çok daha değerli

İşin ilginç tarafı ekonomik problemlerle mücadele eden ülkeler arasında, ulusal para birimleri Satoshi ile kıyaslanabilen ülkeler, Bitcoin’den fazla fayda sağlayabiliyor ve kendi para birimleri yerine Bitcoin kullanmak avantajlı hale geliyor.

Bu ülkelerde enflasyon yüksek olduğundan itibari paralara güven giderek azalıyor ve söz konusu ülkelerin hükümetleri, konu vatandaşların parasına gelince sık sık sınırları aşıyor.

Bitcoin ve diğer kripto paralar merkeziyetsiz olmak için tasarlandı ve herhangi bir otoriterinin kontrolünde değiller. Bu, herhangi bir bireyin parasının kontrolünü yine o bireyin eline teslim ediyor.

Kağıdın, itibari para halini alıp ana zenginlik göstergesi ve değer aracı olan altının yerine geçerek yüzyıllardır dünyada egemen para birimi haline gelmesi büyük bir değişimdir. Böyle bir evrim bir gecede gerçekleşmez ve şimdiye kadar itibari para birimlerinin yerine geçebilme potansiyeline sahip bir şey çıkmadı.

Gelecekte bir gün Bitcoin, dünya genelinde kullanılan bir para birimi haline gelirse ve gerçek bir para birimi gibi kabul görürse, şu anda para olarak gördüğümüz itibari para birimleri, değerlerini kaybedecek ve sonunda tüm dünyanın dijitalleşmesiyle birlikte birer hatıra haline gelecektir.


Bitcoin aradan geçen 10 yıl içerisinde gerçek bir para birimi olarak kabul edilme yoluna önemli aşamalar kaydetti. Peki siz Bitcoin’le tanıştınız mı? BtcTurk’te hemen bir hesap açarak, çok kısa sürede Bitcoin sahibi olabilirsiniz. Üstelik Bitcoin 100 Milyon parçaya bölünebiliyor ve değeri her geçen gün daha da artıyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

BtcTurk

Written by

BtcTurk

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu https://www.btcturk.com

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade