Hello world!

Duellodan nasıl yırtarım temalı Alexander Pushkin portresi

Tarihin en büyük stratejik dehalarından biri olup, öle öle Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin girişinde ölen Hannibal’ın; Asya’yı bulacağım diye yola çıkıp Asya dışında nerdeyse dünyanın her kıtasına uğramış Kristof Kolomb’un selamını getirdim.

Canım istediğinde bir şeyler yazacağım. Siz de Schopenhauer’in dersini seçmek varken, sınıfta kız yok diye yan amfide Hegel’in saçmalıklarını dinleyen öğrenciler gibi okuyacaksınız.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.