Lilla Sjötullsbron — Kungliga Djurgården

Google Maps

Kungliga Djurgården på Google Maps

Nu sätter vi Kungliga Djurgården på världskartan!
Vi utvecklar detaljerade kartor på Google Maps. Klicka på en markör för att se bilder, videos och länkar.
http://kungligadjurgarden.com/maps

Karta: Hälsans Stig

Promenadtips till förstagångsbesökaren.

“Hälsans Stig” — Promenaden börjar vid Djurgårdsbron går hela vägen längs Djurgårdsbrunnsviken bort till Lilla Sjötullsbron (se bild), och sen tillbaka igen.

Längd: 7km
Tid: 1h 30min

Klicka på en markör för att se bilder, videos och länkar.

Hälsans Stig — Kungliga Djurgården

Visa i Google Maps

https://drive.google.com/open?id=1Tc20Iku90UvjRpW20wVouMVIp3Z6LcDC

Genom arbetet med Google Maps stärker vi vår digitala närvaro för att sätta Kungliga Djurgården på världskartan.

#kungligadjurgården #kungligadjurgarden #royaldjurgården #royaldjurgarden #djurgården #djurgarden #östermalm #ostermalm #stockholm #sweden

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store