© Foto: Catharina Gerritsen

Hoe Ko & Kho een kunstkijkduo werden

Ko van 't Hek
Oct 14, 2016 · 2 min read

Van onze vrienden waren wij de enige die vaak naar musea gingen. De rest heeft wel braaf een museumkaart, maar gebruikte die nog nauwelijks. Wij probeerden hen tijdens etentjes onvermoeibaar te overtuigen toch vaker te gaan. Met gering resultaat.

“Ik weet niet waar ik moet beginnen”, “Het is moeilijk om op de hoogte te blijven”, “Ik weet er gewoon niet zo veel van”. Allemaal redenen waarom onze leuke cultuurbewuste vrienden niet naar het museum gingen. Als het zelfs voor hen onoverzichtelijk is, dan ligt er een schone taak voor ons!

Kunst Kijken met Ko & Kho was geboren.

Om hier verandering in te brengen, begonnen we in 2015 met een nieuwsbrief, vooral voor onze vrienden. Heel simpel: elke maand 5 tips van tentoonstellingen die de moeite waard zijn voor de beginnende of semi-geoefende kunstkijker. Een gids die je erbij pakt als je op date gaat, of een dagje op stap met vrienden of je ouders. Om je te helpen herinneren dat kunst heel leuk is. Ja, ook voor jou.

De basis van de nieuwsbrief is de toon. Die is gezellig, enthousiasmerend en zo toegankelijk dat men zich kan afvragen of je wel zo over kunst kan praten (JA DUS!). Zo begon bijvoorbeeld de eerste nieuwsbrief:

“Oké, dit is best wel spannend: de allerallereerste Kunst kijken met Ko & Kho. Maandelijks kunsttips in je inbox. Zomaar. We zijn superblij dat je je hebt geabonneerd. Dat is echt tegekgaafenonvergetelijk. Deze maand sturen we je naar De Veluwe, de Haagse duinen, Amsterdam en San Francisco. Echt leuk. (Deze keer wat veel Chinezen, maar ja, er zíjn ook veel Chinezen).”

We zijn nu anderhalf jaar en tweeduizendplus maandelijkse lezers verder, en is er een heuse filosofie ontstaan rond Kunst Kijken met Ko & Kho. Die doen we de komende tijd in een aantal blogs uit te doeken. Want kunst kijken is leuk en over kunst praten kan toegankelijker.

Nog steeds sturen we maandelijks een nieuwsbrief met vijf kunsttips. Zomaar. Abonneren is gratis en doe je hier: www.kunstkijken.net

Kunst Kijken met Ko & Kho

Een eindeloos supermuseum

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store