Ko & Kho hoofdredacteur Kunst van Vrij Nederland Cultuurgids

Wat je dit culturele seizoen niet mag missen

Ko van 't Hek
Aug 28, 2017 · 2 min read
Image for post
Image for post

Bij het begin van het nieuwe culturele seizoen 2017–2018 verschijnt bij maandblad Vrij Nederland de Cultuurgids die vooruitblikt op wat (de eerste maanden) van het nieuwe jaar te bieden heeft. Wij zijn gevraagd om een kwart van de gids op ons te nemen als hoofdredacteur Kunst. Graag natuurlijk!

Image for post
Image for post

Wij hebben een selectie gemaakt met wat wat ons betreft de niet te missen tentoonstellingen worden. Van kunstenaarskoppel Kusaka & Wood in Museum Voorlinden tot Afro-Amerikaanse filmmaker Kahlil Joseph in het Bonnefantenmuseum, van het Amsterdam Art Weekend tot de verjaardagstentoonstelling WeerZien in Museum De Pont.

Image for post
Image for post

Daarnaast vroegen we museumdirecteuren Ralph Keuning (De Fundatie) en Xander Karskens (Cobra Museum) en een aantal jongere smaakmakers waar zij naar uitkijken dit najaar.

Maar we kijken ook verder Europa in, zo ontrafelen we het geheim van Rineke Dijkstra die een tentoonstelling in het Deense Louisiana Museum krijgt en hebben we geprobeerd woorden te vinden waarom David Hockney, die nu te zien is in Centre Pompidou in Parijs, zo goed is.

En er staat een ode in aan het museum, omdat musea meer doen dan vloeren en muren bieden aan kunstwerken.

🚀

Dit en meer, allemaal in de Vrij Nederland Cultuurgids dus.
Nu in de winkels, op vrijnederland.nl en op Blendle.

Kunst Kijken met Ko & Kho is de samenwerking tussen Ko van ‘t Hek en Yuki Kho, waarbij zij proberen kunst toegankelijker te maken voor een breder publiek, bijvoorbeeld door er anders over te praten (zonder moeilijke woorden, zoals je over voetbal praat).

Wil je meer van die gezellige kunstpraat, abonneer je dan nu op onze maandelijkse nieuwsbrief vol kunsttips. Of volg ons op Instagram. Of Facebook. 😘

Kunst Kijken met Ko & Kho

Een eindeloos supermuseum

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store