Ko & Kho in De Tussentijd

In het boek bij de tentoonstelling in Voorlinden

Ko van 't Hek
Jun 26, 2017 · 2 min read
Image for post
Image for post
Alicja Kwade, Stellar Day, 2014

Of we een stuk wilden schrijven voor het boek dat Museum Voorlinden ging maken bij hun tentoonstelling De Tussentijd? Nou, dat wilden we wel.

Over de tentoonstelling zegt Museum Voorlinden zelf:

“Deze tentoonstelling nodigt de bezoeker uit te onthaasten tussen 43 kunstwerken uit verschillende perioden, stijlen en stromingen, die een nieuwe, frisse blik op de omvangrijke, gevarieerde verzameling geven. Tegenwoordig vliegt de tijd: alles gaat snel en de klok dicteert ons leven. Museum Voorlinden drukt even op pauze.”

Image for post
Image for post

We schreven een tikkie filosofisch stukje over het kunstwerk Stellar Day van Alicja Kwade, een grote langzaam draaiende steen waarmee de tentoonstelling opent. We vonden het een te gek werk en het deed ons denken over beweging en tijd en hoe die twee met elkaar te maken hebben. Het stuk heet dan ook De Beweging en De Tijd.

En dan te bedenken dat we tussen grote namen als Joost Zwagerman en W.F. Hermans staan. En tussen alle prachtige kunstwerken dit ook in de tentoonstelling te zien zijn.

Trots! 🎉

De tentoonstelling is nu nu nu te zien. Tot en met 5 november 2017.
Het boek met ons stuk is te koop (en door te bladeren) in de museumwinkel.

Kunst Kijken met Ko & Kho

Een eindeloos supermuseum

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store