Kunst kijken is eigenlijk heel makkelijk

En wel hierom

Ko van 't Hek
Jan 24, 2017 · 2 min read
Maurizio Nannucci, Listen to your eyes, 2016. Collectie Museum Voorlinden

Kunst kijken is helemaal niet zo moeilijk als je misschien denkt. Er wordt vaak veel te ingewikkeld gedaan over kunst, terwijl er is niets zo makkelijk als door een museum lopen. Oké, dat is misschien wat overdreven, maar hier wat handvatten voor supereasy kunstkijkings.

De allereerste en allerbelangrijkste tip is dat je moet vertrouwen op je eigen smaak. Trek je niks aan van anderen. Loop een rondje door de museumzalen en wees instinctief. Loop snel langs wat je niet trekt, blijf staan waar je langer naar wilt kijken. Of zoals een kunstwerk van Maurizio Nannucci in Museum Voorlinden zegt: Listen to your eyes.

Niemand voelt beter waar jij door wordt aangetrokken dan jijzelf. En het mooie is: jij bepaalt zelf waar je naar kijkt. Laat je niet afleiden door wat anderen zeggen, of door de kunstgeschiedenis. Het maakt niet uit of iets een ‘meesterwerk’ is. Als jij De Nachtwacht niet zo boeiend vindt, fok De Nachtwacht dan.

Word je boos van een kunstwerk. Prima. Dan doet het in ieder geval iets met je. Maar waarom word je er eigenlijk boos van dan?

Wees niet bang als je een kunstwerk niet tof vindt of niet ‘begrijpt’. Want je hoeft een kunstwerk niet te begrijpen. Of zoals kunstenaar (en de stem van Ernie (van Bert)) Wim T. Schippers zegt: Begrijp jij een boom? Precies. Gewoon kijken en zien wat je ziet. Of het iets met je doet, dat merk je vanzelf. Doet het niks met je? Volgende kunstwerk beter.

Natuurlijk kan het soms leuk zijn om jezelf uit te dagen en langer naar iets te kijken wat je niet trekt. Maar dat hoeft niet altijd. Loop lekker snel door het museum en laat je als een magneet aantrekken tot sommige kunstwerken en passeer andere kunstwerken. Luister naar je ogen.

Wil je onze gezellige kunstpraat, abonneer je dan nu op onze maandelijkse nieuwsbrief vol kunsttips. Of volg ons op Instagram. Of Facebook. 😘

Kunst Kijken met Ko & Kho

Een eindeloos supermuseum

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store