Waarom wij anders over kunst praten

En hoe we dat doen in vier vuistregels

Yuki Kho
Yuki Kho
Oct 28, 2016 · 2 min read
James Turrell, Arrowhead, Las Vegas

Waarom hebben wij het wel vaak met onze vrienden over films, series en scharrels, maar gaat het zelden over een toffe tentoonstelling?

Dat komt omdat kunstteksten vaak te gewichtig zijn en boordevol jargon zitten. Veel teksten over kunst (recensies, websiteteksten en museumbordjes) zijn intimiderend en ontmoedigend. Soms lijkt het wel de bedoeling dat het af moet schrikken. Zonde, want kunst is voor iedereen. Dus ook voor mensen die er niet zo veel vanaf weten.

  1. We praten zonder –ismen en ander jargon.
  2. We refereren nooit onnodig en we doen niet aan namedroppings.
  3. We praten altijd meer vanuit ons eigen gevoel dan vanuit de kunsthistorische feiten.

Kunst Kijken met Ko & Kho

Een eindeloos supermuseum

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store