Wij ontwikkelden het beste medicijn tegen museumbenen

Want te lang in het museum zijn is voor niemand leuk

Ko van 't Hek
Dec 20, 2016 · 2 min read
Image for post
Image for post
Louise Bourgeois, Maman, 1999. Collectie Guggenheim Bilbao Museoa

Museumbenen. Dat zijn die verschrikkelijke dingen onder je romp als je te lang hebt rondgelopen in een kunsttempel. Ze worden loom en zwaar en als je even niet oplet, verpest het je hele bezoek. Je vergeet alle fantastische dingen die je hebt gezien, omdat je nog maar met twee dingen bezig bent: wegwezen en appeltaart in het museumcafé.

Doodzonde vinden wij. Daarom: #stopmuseumbenennow

Om museumbenen tegen te gaan hebben we een formule ontwikkeld. Met deze formule kun je uitrekenen hoe lang je maximaal in een museum mág blijven. Want dat is voor iedereen anders. Als je langer bent, mag je langer blijven dan je vrienden met korte beentjes. Als je ouder bent, mag je ook langer blijven.

Bereken nu je eigen maximale museumtijd.

Image for post
Image for post

Is je tijd om? Snel naar buiten!

Rekenvoorbeeld 1:

Bertie is 59 en 1,65 lang. Het is ondanks haar leeftijd pas haar eerste museumbezoek. Maakt niet uit, Bertie. Je bent nooit te oud en voor alles is een eerste keer. Sowieso megalekker bezig. Bertie wil weten hoe lang zij mag blijven in een museum.

( (59 / 2) + (165 / 10 ) ) x 2 =

( (29,5) + (16,5) ) x 2 =

46 x 2 =

92 minuten.

Rekenvoorbeeld 2:

Winston is 22 en begint net een beetje lol te krijgen in het bezoeken van musea. “Leuk man”. Hij is een opvallende verschijning met zijn 2 meter 2. Ondanks dat mensen vaak naar hem kijken, gaat hij toch gewoon naar het museum. “Tuurlijk, je gaat toch voor jezelf?” Winston wil weten hoe lang hij mag blijven in een museum.

( (22 / 2) + (202 / 10) ) x 2 =

( (11) + (20,2) ) x 2 =

33,2 x 2 =

66 minuten en 15 seconden.

En geen seconde langer dus.

Reken snel uit hoe lang jij mag blijven in het museum. En probeer je daar je volgende museumbezoek aan te houden. Die zal gegarandeerd museumbeenvrij zijn!

Deze formule werd je aangeboden door Kunst Kijken met Ko & Kho. Goed idee? Dan vind je onze maandelijkse nieuwsbrief vol kunsttips waarschijnlijk ook leuk. Abonneren is gratis en kan hier. Of volg ons op Instagram. Of op Facebook.

Kunst Kijken met Ko & Kho

Een eindeloos supermuseum

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store