Київстар увійшов до топ-25 найкращих роботодавців для молодих талантів

Kyivstar Careers
Feb 24 · 1 min read

За підсумками 2019 року Київстар увійшов до топ-25 найкращих роботодавців для талантів віком до 25 років у рейтингу молодіжного центру кар’єрного розвитку STUD-POINT.

Надзвичайно приємно, що Київстар приваблює спеціалістів, які тільки починають свою кар’єру. Переваги професійного старту у нас: програма стажування, проєкт профорієнтації та проходження практики для студентів.

Зокрема, 6-місячна програма STARt Yourself, вже другий рік поспіль надає унікальну можливість для молоді визначитися зі своєю майбутньою професією, повірити у власні сили та отримати досвід роботи у великій компанії. Ми залучаємо колег з різних департаментів, щоб у молодого покоління була можливість дізнатися про ключові сфери сучасного бізнесу, як вони функціонують, що необхідно вміти, щоб стати конкурентоспроможними й успішним фахівцем.

Варто зазначити, що ми не зупиняємось на досягнутому і надалі плануємо підтримувати відкритість та амбіційність студентів, ділитися своєю експертизою, працевлаштовувати і багато працювати над тим, щоб їм було комфортно розвиватися у нас професійно.

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade