Програма стажування STARt Yourself 2019 в Київстар

Kyivstar Careers
Feb 5 · 3 min read

З задоволенням ділимось підсумками програми стажування Start Yourself 2019.

З початку серпня в Київстар стартувала програма стажування 2019. До команди Київстар приєдналися 22 мотивованих стажерів, які почали свій кар’єрний шлях в компанії в різних підрозділах компанії (ІТ, Маркетинг, Юридичний департамент, Технічна дирекція, PR, бухгалтерія та інші).

Стажування — це унікальна можливість отримати професійні знання, унікальний досвід взаємодії і подивитись на існуючі задачі з точки зору різних поколінь. Під час програми, для більш якісної та масштабної адаптації в робочу атмосферу, наші стажери пройшли також різноманітні тренінги професійного та особистісного розвитку.

6 місяців спільної роботи пролетіли майже непомітно, і вже в січні ми підводили підсумки. Під час «Випускного» стажери ділились своїми враженнями, досягненнями та результатами, а також інсайтами та баченням нового покоління життя в Київстар.

За підсумками другого сезону програми стажування ми отримали чудовий результат. Ми пишаємось тим, що 13 з 22 стажерів продовжили свій шлях в нашій компанії. Це прекрасний приклад ефективної взаємодії менеджера і молодого фахівця в форматі Win-Win.

Ми вдячні всім учасникам програми, за залученість і командну роботу!

Спостерігаючи за результатами програми, ми не зупиняємося на досягнутому. Тому слідкуйте за анонсом наступного набору заявок на програму стажувань 2020–2021!

Kyivstar Careers

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade