Програма Digithon, як інструмент зближення команди Київстар

Kyivstar Careers
Aug 20 · 3 min read

Ще чотири роки тому у групі компаній Veon, частиною якої є Київстар, з метою розвитку інноваційних рішень і створення культури підприємництва, стартувала програма Digithon.

Раз на рік на рівні операційних компаній проходить локальний хакатон, переможці якого приймають участь в глобальному діджитоні.

«Ми експериментували з форматом, завданнями і учасниками локального діджитона і на сьогодні ми відкрили найбільш привабливий варіант для себе. Отже, це 24-годинний хакатон, участь в якому мають змогу приймати всі співробітники компанії, готові працювати над запропонованою тематикою.» — розповідає директор управління персоналом та розвитку організації «Київстар» — Оксана Олійник.

В проекті приймають участь 60 співробітників, в якості менторів запрошується менеджемет компанії. “Зазвичай перед стартом діджитона ми проводимо попередній лекторій за обраними напрямами, залучаємо спеціалісті різних компаній, для можливості поділитися досвідом, відкрити для себе локальні та світові тренди, більше заглибитись в тему”, — ділиться експерт.

Одна із стратегічних цілей Digithon для «Київстар» — стати по-справжньому digital-компанією. Для компанії важливо синхронно рухатися з новими технологіями та відповідати вимогам світового ринку. Виділяють три основних напрями, на які акцентують увагу: технології, люди та нові ідеї. Digithon — один з проектів, якому вдається поєднувати в собі ці напрями.

Що стосується Digithon, ми задаємо тематику для нових ідей, тому звичайно, в першу чергу це рішення бізнес задач. Так наприклад, в цьому році 6 з 12 запропонованих ідей були передані для подальшого опрацювання. Стосовно HR-задач, це в першу чергу формування культуру інновацій, розвиток співробітників, посилення крос-функціональної взаємодії», — відзначає Оксана Олійник.

На глобальному Digithon формуються вже інтернаціональні команди. Учасники, які вперше зустрілись, з різною ментальність, спілкуються на різних мовах, повинні розробити спільне рішення, що на цьому рівні не є досить легким завданням. Проте перемога того варта — переможців глобального Digithon відправляють в Силіконову долину.

Таким чином, співробітники отримують мотивацію, а компанія — нові ідеї.

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade