Хочемо підвести підсумки нашого проекту з профорієнтації STARt Yourself 2019

Kyivstar Careers
Dec 24, 2019 · 2 min read

З жовтня по грудень понад 300 підлітків відвідали 18 лекцій.

В цьому році ми розширили рамки проекту, запросивши не лише дітей співробітників, але і дали можливість взяти участь всім бажаючим підліткам, які залишили заявки на участь на офіційних сторінках соц. мереж Київстар.

Ми були приємно здивовані настільки великому інтересу зовнішньої аудиторії до нашого проекту.

STARt Yourself — це проект для підлітків 15–19 років, яким ми допомагаємо визначитися зі своєю майбутньою професією і просто повірити в себе. Саме тому в цьому сезоні ми запросили сертифікованого тренера з профорієнтації, яка провела два тренінги «План на майбутнє» для дітей, які були спрямовані на їх саморозвиток і самореалізацію. Адже це дуже важливо — почути себе, зрозуміти, чого хочеш, стати більш впевненим у власних силах, поставити мету і навіть скласти план по її досягненню!

Завдяки нашим колегам з різних департаментів, у підлітків була можливість дізнатися про ключові сфери сучасного бізнесу, як вони функціонують, що необхідно вміти, щоб стати конкурентоспроможними і успішним фахівцем.

В цьому році ми говорили про такі напрямки:

Digital

BigData

IT

Маркетинг

Project Management

Design (графічний і web-дизайн)

Бізнес-аналітика

Юридичний напрям

Фінанси і аудит

СЕМ (Customer Experience Management)

Управління продажами

Дякуємо нашим спікерам, які з великим ентузіазмом взяли участь в проекті!

І, звичайно, дякуємо всім, хто був з нами!

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

More From Medium

More from Kyivstar Careers

More on Kyivstar from Kyivstar Careers

More on Kyivstar from Kyivstar Careers

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade