Buddy program в Київстар

Kyivstar Careers
Mar 13 · 2 min read

Усі люди різні, і до кожного потрібен індивідуальний підхід. Досягти цього у великих компаніях важко, тому і адаптація нових працівників зазвичай складніша.

Київстар — компанія динамічна, структура розгалужена, процесів багато — навіть бувалим працівникам іноді важко відслідкувати усі події. Круто, коли є той, хто точно зможе відповісти на всі запитання чи допоможе вирішити проблему. Тому, в Київстар ми запустили Buddy program.

Buddy — колега, який бере шефство над новачком із першого дня, проводить екскурсію компанією, розповідає про принципи роботи, знайомить з колегами та показує, де знайти найсмачнішу каву. Такий друг допомагає пришвидшити адаптацію нового працівника та знизити психологічну напругу протягом перших трьох місяців роботи.

Buddy може стати будь-який працівник компанії, що вже пройшов випробувальний термін та хоче допомогти новим колегам скоріше адаптуватись до роботи у Київстар. Кожен Buddy проходить міні навчання, як допомогти новачку ефективніше адаптуватися в компанії та отримує блокнот з підказками, порадами та корисними чек листами.

Також в компанії існує неформальне правило для всіх наших колег при зустрічі з новачком:

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade