Welcome to Kyivstar. Що ж чекає далі новенького в Київстар?

Kyivstar Careers
Aug 13 · 2 min read

Одним з ice crusher підходів для прискорення адаптації в колективі і в компанії є Welcome training.

Це — набір лекцій, екскурсій, знайомств, а головне — спілкування, який дає новому співробітнику розуміння процесів і особливостей в компанії, достатніх для старту роботи. Такий адаптаційний семінар проходить в Київстар раз на місяць. Це чудова можливість для новеньких познайомитися з компанією, її внутрішніми процесами, історією, дізнатися з перших вуст — про цілі, майбутні проекти, задати питання CEO — Олександру Комарову.

Також новачка чекає обід в колі нових колег, де він зможе неформально поспілкуватися і дізнатися про життя інших департаментів:)

Такий тренінг триває цілий день, з перервами на каву, обід, невеликий відпочинок і завершується екскурсіями в “серце і мозок” компанії — дуже важливі об’єкти, допуск до яких є тільки у невеликої кількості співробітників.

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade