Welcome to Kyivstar. Що ще чекає на тебе в перший день, окрім робочого місця?

Kyivstar Careers
Jul 30 · 2 min read

Готуєшся до початку кар’єри в Київстар?

Тобі потрібно знати декілька крутих штук про життя новенького в компанії.

Після оформлення всіх документів, кожен новий співробітник отримує Welcome pack — приємний бонус для новачка.

Приємно отримувати подарунки, а особливо в перший робочий день. Це — маленька родзинка у величезній програмі адаптації в Київстар.

Отже, як виглядає Welcome pack? Це невеликий пакунок з приємним, а головне з потрібними дрібничками.

Ось як виглядає сама коробка.

У сучасному світі важко уявити день без смартфона, але, використовуючи всі функції, заряду батареї залишається так мало. І тому новий співробітник отримує PowerBank.

А доповнюють цей подарунок такі корисні дрібнички, як наклейки, чашка, екосумка і ручка.

Сподіваємось, що новачок запам’ятає свій початок кар’єри в Київстар, та легко адаптується на місці.

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade