Welcome to Kyivstar. Як новачку дізнатись інформацію про компанію і не потонути в даних?

Kyivstar Careers
Oct 1 · 2 min read

Як тільки кандидат приймає оффер від нашої компанії, на його пошту приходить лист — запрошення для Onboarding додатку.

Цей Onboarding додаток — інструмент легкої та швидкої адаптації нових співробітників в компанії. По мірі наближення до першого робочого дня, новачку відкриватиметься все більше нової інформації, поетапна інструкція адаптації в компанії, список необхідних документів для прийому та ще велика кількість корисної інформації.

Саме так виглядає головна сторінка додатку

Ми попіклувались про те, щоб максимально зменшити стрес від переходу у нову компанію. Адже саме від очікування невідомого і з’являються більшість неприємних відчуттів, пов’язаних із новою роботою. Ми врахували, що може бути цікаво кандидату, що ось-ось приєднається до нової команди, які можуть виникнути питання, очікування і занепокоєння. У додатку новий співробітник може знайти відповіді майже на всі питання: від карти розташування офісу до інформації про внутрішні системи компанії. Й, оскільки інформація у додатку з’являється по мірі необхідності щотижня, це дає можливість не потонути у нових фактах, а знайомитися із культурою та правилами в компанії частково.

Ще до виходу в компанію, новачок має можливість представити себе команді. Для цього лише потрібно заповнити інформацію про себе в розділі «Нумо знайомитися». Цю інформацію отримує менеджер і використовує її для заочного знайомства команди з новим колегою.

Розділ “Нумо знайомитися” в додатку

Також, в додатку новачок може залишити фідбек про його шлях в компанії. Для нас як роботодавця важливо знати, наскільки чемним був рекрутер, наскільки привітною нова команда й чи комфортно співробітнику в офісі. Аналізуючи фідбек, ми бачимо проблемні ділянки та намагаємось стати краще.

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade