Kuva Gerd Altmann Pixabaystä

Jos kunnallista nuorisotyötä ei olisi vielä keksitty, niin nyt olisi kiire!

Lasten ja nuorten vapaa-aika tutkimuksen 2018 mukaan nuorten ikäryhmissä korostuvat muita enemmän vapaa-aika ja ystävyyssuhteet. Vapaa-aika tutkimuksen taustalla on kasvanut ymmärrys vapaa-ajan ja omaehtoisen olemisen merkityksestä lasten ja nuorten elämässä. Tutkimus osoittaa, että nuorten asenteet erilaisia jäsenyyksiä kohtaan ovat yhä kielteisempiä ja esimerkiksi omaehtoinen liikkuminen säilyy murrosiän kriittisinä ikävuosina paremmin kuin liikkuminen urheiluseuroissa. Kunnallisessa nuorisotyössä höntsäliikunta on tärkeässä osassa ja kiinnostus e-urheilua kohtaan on kasvussa.

Kunnallinen nuorisotyö jalkautuu entistä enemmän sinne, missä nuoret ovat: kouluihin, kauppakeskuksiin, raiteille, kaduille ja kirjastoihin. Nuorisotyöntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja he voivat tarvittaessa tarttua nuorten huoliin nopeasti. Nuorten kohtaaminen, kuuleminen ja kunnioittaminen ovat nuorisotyön ydin. Nuorten maailman ilmiöistä voi olla perillä vain olemalla siellä, missä nuoretkin ovat. Etsivä nuorisotyö, nuorten työpajat ja nykyisin myös Ohjaamot ovat tunnustettuja ja tehokkaita työmuotoja, joita hallinnoi kunnissa usein kunnalliset nuorisopalvelut. Vahvana perusteluna toimivuudelle mainitaan usein nuorisotyöllinen työote. Tämä työote ei synny tyhjiössä vaan se kehittyy perusnuorisotyön ammattitaidosta ja nuorten kunnioittavan kohtaamisen perinteestä.

Nuorisotyö-sanaa käytetään usein hyvin erilaisista töistä, niin palkallisista kuin vapaaehtoistöistä, mutta miten kunnallinen nuorisotyö erottuu muista toimijoista nuorisotyön kentällä? Lähes kaikki kunnalliset nuorisotyöntekijät ovat koulutettuja kasvatusalan ammattilaisia. Nuorisotyöntekijöitä valmistuu 2. asteelta, ammattikorkeakouluista ja nuorisotutkimusta voi opiskella myös yliopistossa. Jokainen nuori asuu jossain kunnassa ja kunnalla on vastuu nuorten hyvinvoinnista. Nuorisotyöntekijät ovat yleensä mukana kuntien Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmissä ja kuntien muissa monialaisissa yhteistyöryhmissä. Nuorisotyöllä on paljon tietoa nuorten tilanteesta, palveluista ja harrastusmahdollisuuksista kunnassa. Nuorisotyö myös tavoittaa erilaisia ja eri-ikäisiä nuoria ja sillä on osaamista ja menetelmiä kuulla nuoria ja ottaa nuoret mukaan palvelujen kehittämiseen ja arviointiin.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elinolot eivät palaudu vain instituutioihin osallistumiseen ja palveluiden käyttöön, vaikka hyvinvointia näillä mittareilla perinteisesti seurataankin, toteaa myös Lasten ja nuorten vapaa-aika tutkimus. Kunnallinen nuorisotyö on ainoa ammatillinen toimija nuorten vapaa-ajassa, jolla on suora yhteys kunnan muihin instituutioihin, hyvinvointipalveluihin sekä 3. sektorin toimijoihin. Onneksi se on keksitty!

Suvi Lappalainen
verkostopäällikkö
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Suvi Lappalainen

Kanuuna-verkosto on julkaissut kuntavaalitavoitteet 2021. Tavoitteita on kuusi, ja niistä jokainen tähtää nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Kunnallisen nuorisotyön edustajana tavoitteisiimme on kirjattu, miten hyvinvointia vahvistetaan nuorisotyön keinoilla.

Tavoitteet lisätietoineen ja lyhyt Mitä tuumit tavoitteistamme? -lomake on osoitteessa www.hyvinvoivanuorikuntalainen.fi. Tutustu tavoitteisiin ja kerro, mikä tavoitteista on mielestäsi tärkein!

Lähteet:

Lasten-ja-nuorten-vapaa-aikatutkimus-Oikeus-liikkua.-Verkkojulkaisu.pdf

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Osaamiskeskus Kanuuna

Osaamiskeskus Kanuuna

Kanuuna on kunnallisen nuorisotyön asialla ja palvelee nuorisotyöntekijöitä läpi koko maan.

More from Medium

Grant Smith Joins Radom Network’s Advisory Board

Expedition Log A109

Axelar. Bringing different stakeholders together.

A look at Paddington and the children's books genre