Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Nandito naman ako.

Sa panahong susuko ka na

Alam mo, sa mundong ito, ako lang ang kakampi mo.
Ako lang ang taong may tenga para makinig sa iyo-
hindi para makinig sa mga tsismis tungkol sa iyo.

Ako lang ang taong may mata para tumingin sa iyo
ng mga tama at magaganda mong nagawa,
Hindi gaya nila na tinitingnan lang ang kamalian at kabulukan mo.

Magkasama tayo. Haharapin natin ang mga tunog ng kuliglig
Ang mga ingay ng kalampag ng kawayang walang ibang ginawa
kundi paluhain tayo.
Haharapin natin sila, oo. Haharapin natin sila.
Haharapin natin sila gamit ang kalakasan ng loob mo
At ng matinding pagmamahal ko sa iyo.

— — — — — — — — — — — — — — —

Hindi ko alam kung paano.
O kung ano man ang nangyayari.
Pero sinisigurado kong 
hindi kita iiwan.

Sa panahong susuko ka na,
tumingin ka lang sa langit.
Nakita mo yung mga tala diba?
Tingnan mo sila, mga bagay sila sa langit
na lumiliwanang para sa isang taga-lupa.
Kay ganda diba?

At sa panahong susuko ka na,
tandaan mong ang mga tala ay naniniwala na kaya mong gawin ang lahat.
Naniniwala sila.
At ngayong kaisa na nila ako,

NANINIWALA KAMI.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.