ການ ສ້າງ Remote relay ໃຫ້ສະເພາະບາງໂດເມນໃນ Exim

ການ ສ້າງ Remote relay ໃຫ້ສະເພາະບາງໂດເມນ

ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາຢາກໃຫ້ລະບົບເຮົາສົ່ງເມວຜ່ານ Mail gateway ສະເພາະບາງໂມເມນ ເຊັ່ນໃຫ້ ສະເພາະ ເມວທີ່ສົ່ງອອກຈາກ laoitdev.com ໄປຫາ Gmail.com ແມ່ນໃຫ້ສົ່ງໄປຜ່ານ mail gateway

ເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້

ແຖວໆ begin routers ໃຫ້ໃສ່ Code ຈາກລຸ່ມນີ້ໄປ ກ່ອນ

##################################################################################
# ROUTERS CONFIGURATION
##################################################################################
begin routers
#EDIT#48:


#### Os Add Route to Specific domain

send_to_gateway:
driver = manualroute
domains = windowslive.com : live.com : gmail.com : hotmail.com : hotmail.co.il : hotmail.co.jp : hotmail.com.ar : hotmail.com.br : hotmail.com.tr : hotmail.co.th : hotmail.co.uk : hotmail.de : hotmail.es : hotmail.fr : hotmail.it : hotmail.jp : hotmail.se : live.at : live.be : live.ca : live.cl : live.cn : live.co.kr : live.com.ar : live.com.au : live.com.mx : live.com.my : live.com.sg : live.co.za : live.de : live.dk : live.fr : live.hk : live.ie : live.in : live.it : live.jp : live.nl : live.no : live.ru : live.se : msnhotmail.com : outlook.com
senders = *@laoitdev.com : *@laowebhosting.com
condition = "${perl{check_limits}}"
transport = remote_smtp
route_list = * mail.MAILGATEWAYSERVER.com::25

########### End OS Add

lookuphost:
driver = dnslookup
domains = ! +local_domains
ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
condition = "${perl{check_limits}}"
transport = remote_smtp
no_more
Like what you read? Give Outhai SAIOUDOM a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.