Валидация 101

Вчера имах голямото удоволствие да презентирам пред последната селекция стартъпи на Start It Smart Pre-Accelerator. Говорехме си не за не какво да е, а валидиране на стартъп идеи — лийн стартъпи, customer development и MVP-та.

Мисля, че се получи полезна презентация и повечето от отборите добиха поне няколко нови идеи как да валидират бизнес моделите си, използвайки минимални ресурси и време.

Може да изтеглите презентацията от pCloud.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.