Jaké projekty vyhrály The Learning Technologies Awards 2017?

Brano Frk
Brano Frk
Dec 15, 2017 · 4 min read

The Learning Technologies Awards jsou zajímavou soutěží, kde se o ocenění ucházejí projekty, aplikace i lidé z oblasti technologiemi podporovaného vzdělávání. Soutěž je preferovaná zejména v oblasti komerčního firemního vzdělávání, najdeme tam však také několik non-profit kategorií. Celkově bylo letos rozdáno 67 ocenění a do soutěže se přihlásilo množství projektů z více než 30 zemí. Tato čísla lehce vypovídají o renomé soutěže a je zřejmé, že hlavně v oblasti firemního vzdělávání se jedná o respektovanou soutěž a vítězové se rádi pochlubí takovým oceněním.

Soutěž vzdělávacích aktivit je značně problematická a jistě subjektivní, takové soutěže nám však nabízejí pohled na aktuální situaci na trhu, na aktuální trendy a také inspirativní přehlídku zajímavých projektů. Pojďme se tedy podívat podrobněji na některé vítěze letošního vydání:

Mobile Learning + Blended Learning

Tyto dvě kategorie uvádíme společně, protože v obou vyhrál jeden a tentýž projekt a to Live it Up! The ultimate onboarding journey od firem Hunkemöller & TinQwise. Hunkemöller je nizozemská firma zabývající se prodejem dámského spodního prádla s globálními ambicemi a její dodavatel TinQwise, co je firma zaměřená na online vzdělávání. Společně připravili onboarding program pro personál prodejen, který je projektován jako mobile learning a blended learning a navíc využívá také prvky social learningu. Podle videa se jedná o zdařilou aplikaci, která vychází z potřeb své cílové skupiny. Moc zajímavá inspirace pro retail firmy.

Live it Up!

Social and Collaborative Learning Technologies

Tuto kategorii vyhrála Royal Bank of Scotland (RBS), která se profiluje jako banka s kulturou “posedlosti zákazníky” a tedy snahou denně pracovat se zpětnou vazbou od zákazníků. S touto ambicí se rozhodli využít produkt Facebooku Workplace pro své zaměstnance a podpořit tak transparentní a otevřenou firemní kulturu, zejména v rovině sdílení a komunikace. Zdá se, že se to daří a RBS Worksplace v současnosti využívá víc než 3000 zaměstnanců. Projekt nese název Closed Loop Feedback. Celkem překvapující je zcela jistě, že prostředí Facebook Workplace využívá banka, přičemž je známé, že finanční instituce jsou v případě sociálních a kolaborativních technologií mnohem více opatrné, než jiné firmy a instituce. Velmi inspirativní.

Workplace by Facebook

Simulations or Virtual environments for learning

Vítězem této kategorie se stalo konzorcium UCL, Unicorn a LAS s business simulací Icarus. Jedná se o simulaci business procesů, probíhajících dokonce v různých časových zónach, která umožní studentům UCL lépe porozumět komplexnosti a jak jsou rozsáhle dopady každého rozhodnutí. Icarus umožňuje velice snadný update o reální světové události, co z něho činí nejen skutečně dlouhodobě použitelnou, ale také realitě velice blízkou simulaci. Tato serious game navíc sklidila značný úspěch u studentů a také studijní výsledky jsou velice slibné. Zdá se, že pro univerzity by serious games mohli být skutečným engagement ternem.

Icarus — simulation

Best Learning game

Firma Schlumberger využívala hry pro trénink svých zaměstnanců dlouhodobě, její hry však měli podobu deskových her, co už dnešní době nevyhovuje. Proto se spojili s Learning Pool, který jejich ověřené hry digitalizoval. Výsledek hodnotila porota jako velice zdařilou hru, která přináší zábavný a efektivní vzdělávací zážitek. Když navíc zvážite, že tématem hry je hledaní, těžba a investování v ropném průmyslu, co není zrovna snadné zadání na hru.

Most innovative new learning technologies product

Ocenění za inovativní nový produkt získala aplikace Klaxoon. Tato aplikace je podle poroty disruptivní a ukazuje, že inovace mohou vzdělávání jen prospět. Klaxoon je platforma, která umožňuje hlavně týmovou spolupráci, ale obsahuje také další možnosti (kvízy, wordcloud, ankety). Vše je zpracováno unikátním, hravým a jednoduchým způsobem, navíc uživatelé aplikaci milují. Mimořádné je ale to, že vzdělávání je tak konečně přirozenou součástí práce a ne další nudnou aplikací. Držíme Klaxoon palce!

Learning designer of the year

Osobní ocenění Learning designer roku se letos dostalo Imogen Casebourne ze společnosti LEO. Cenu získala, dle poroty, za více než 20 let práce v oboru, kde se zasloužila o používaní uživatelského výzkumu při designu vzdělávání, popularizaci mobilních technologií a také za ochotu sdílet své znalosti a zkušenosti. Gratulujeme.

Imogen Casebourne přebíra cenu Lerning Designer roku

Learning technologies company of the year — international

Firemní ocenění se letos dostalo americké společnosti The Big Know, za krásnou kombinaci designu, učení a technologií pro velice zdařilé e-learningové produkty. Nutno říct, že The Big Know je skutečně známá důrazem na kvalitu svých produktů, o čem svědčí, mimo jiné, také 95% spokojenost více než 120.000 uživatelů. Porota shrnula své hodnocení slovem: “inspirativní”.

Kompletní výsledky The Learning technologies awards 2017 si můžete prohlédnout zde.

Omluvte případné gramatické chyby, blog píše Slovák za pomoci slovníku Lingea, díky!

Learning Design

õppus blog http://oppus.co

Brano Frk

Written by

Brano Frk

õppus.co, learning designer, edupunk, knowledge worker, cyclist and white rabbit

Learning Design

õppus blog http://oppus.co

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade