Knihy pro learning designér(k)y, andragog(ičk)y a lektor(k)y

Brano Frk
Brano Frk
Dec 7, 2017 · 4 min read

Ve vzdělávání potřebujeme mnoho inspirace i nový vítr, proto přinášíme seznam hodně neortodoxního čtení pro všechny profesionály ve vzdělávání. Doporučené knihy se věnují více-méně designu, dají se v nich však najít inspirativní (často i s wow efektem) myšlenky i konkrétní postupy a metody využitelné ve vzdělávání.

Univerzální principy designu

S výmluvným podtitulem “125 způsobů jak zvýšit použitelnost a přitažlivost a ovlivnit vnímání designu” je tato publikace určená skutečně širokému okruhu čtenářů a profesionálů. Kniha sama je designována dle těchto principů, co ji činí skutečně věrohodnou. Obsahuje také speciální seznam principů, které mohou lidem pomoci učit se lépe a snadněji. Principy jako “efekt vystavení”, “obrácená pyramida” nebo třeba “sériový poziční efekt” vás zcela jistě ohromí a budete přemýšlet proč se tyto principy nepoužívají ve vzdělávání. Přitom se zcela jistě nejedná o nějaké nově objevené efekty, tyto věci jsou v zásadě známé ve vědě, jenom se málokdo “obtěžoval” tyto poznatky využívat. V této publikaci jsou vysvětlené jasně a na příkladech.

William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler: Univerzální principy designu. 125 způsobů jak zvýšit použitelnost a přitažlivost a ovlivnit vnímání designu, Computer Press 2011, ISBN 9788025135402

100 věcí, které by měl každý designér vědět o lidech

Publikace zkušené psycholožky Susan Weinschenk, která se věnuje marketingu, UX a digitálnímu designu je podobného zaměření jako předcházející publikace, důraz je však kladený na skutečně elementární vlastnosti a charakteristiky lidí: jak lidé vidí, jak čtou, jak myslí a jak si pamatují, co je motivuje, co cítí, jak se rozhodují. Domníváte se, že to všechno znáte, nebo víte? Myslím, že budete hodně překvapení. Autorka navíc všechna tvrzení staví na relevantních výzkumech a mnoho věcí budete navíc srovnávat se svou vlastní zkušenosti. Pokud navrhujete e-learning nebo jiné digitální vzdělávání díky této knize budete schopní připravit skvělý vzdělávací produkt a vyvarujete se mnohým chybám.

Susan Weinschenk: 100 věcí, které by měl každý designér vědět o lidech, Computer Press 2012, ISBN 9788025136492

Sprint

Designové sprinty se v současnosti používají při designu produktů, služeb, sociálních inovací a mnoho jiného, protože poskytují poměrně efektivní způsob jak kreativně řešit problémy. 5-denní varianta designového sprintu je produktem společnosti Google a samotní autoři pracují v Google Venture, kde se sprinty používají při práci s jejich portfoliem startupů. Kniha obsahuje detailní návod jak na sprint, obsahuje množství zajímavých informací, zkušeností a konkrétních příkladů. Pro vzdělávatele je možné využít samotný design sprint například pro návrhy inovací ve vzdělávání. Krom toho je hodně prostoru věnováno facilitaci a vedení týmů, co je zajímavé pro lektory, který pracují se skupinami, nebo interakcemi.

Jake Knapp a kol. Sprint. Jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. Jan Melvil Publishing 2017, ISBN 978–80–7555–023–1

O vzdělání

Bucky Fuller je legendární designér, myslitel, inovátor, který svojí usilovnou práci dodnes ovlivňuje mnohé odbory. Kniha O vzdělání je kompilací jeho textů a přednášek k tématu vzdělávání a nutno říct, že i když vznikli v 50.-60. letech minulého století, pořád jsou vizionářské a svěží. Charakteristická Buckyho idea “komplexního navrhování” je naprosto aktuální a možná v současnosti už konečně i prakticky aplikovatelná. Pokud hledáte inspiraci, rádi přemýšlíte o budoucnosti, nebo sníte o lepším světě díky vzdělávání, je tato kniha přesně pro vás.

Buckmister Fuller: O vzdělání. Mox nox 2014, ISBN 978–80–905064–5–9

Nejen kruhy

Jako informační flâneur mimořádně cením tuto knihu. Jak zobrazovat data a informace je v dnešní době naprosto zásadní a autoři připravili publikaci, která je nejen čtivá a užitečná, ale její grafické provedení je prostě super. Až 80% informací vnímáme vizuálně, je proto až divné, že se vizualizacím nevěnuje větší pozornost. Samotná kniha je krásnou ukázkou jak důležité je zabývat se vizualizacemi a jaký to může mít efekt. Přebal například tvoří plakát, který je nejen krásný, ale také informačně funkční. O co teda jde? V knize najdete návody a možnosti jak vizuálně zobrazovat své data a informace, aby byly srozumitelné, plnili svou funkci a byli také estetické. Pro vzdělavatele je to domnívám se nutnost, je jedno zda připravujete prezentace, učební texty, kurzy, infografiky nebo videa, tuto knihu určitě oceníte.

Richard Jaroš, Pavla Pauknerová (ed.): Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací, UMPRUM 2017, ISBN 978–80–87989–06–7

Omluvte prosím, připadné gramatické chyby, blog píše Slovák za pomoci slovníku Lingea ;)

Learning Design

Brano Frk

Written by

Brano Frk

õppus.co, learning designer, edupunk, knowledge worker, cyclist and white rabbit

Learning Design

õppus blog http://oppus.co

More From Medium

More on Learning Design from Learning Design

More on Learning Design from Learning Design

BLOCKCHAIN VE VZDĚLÁVÁNÍ

Also tagged Learning Design

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade