Brano Frk
Brano Frk
Feb 18 · 5 min read

Learning experience design, engagement, sociální učení a inspirace sociálními sítěmi jsou nej trendy ve firemním digitálním vzdělávání. LXP platformy nahrazují LMS a gamifikace je out. To jsou zásadní postřehy z Learning technologies 2019.

Ani letos jsem si nenechal ujít příležitost podívat se na konferenci a výstavu Learning technologies 2019 v Londýně. Každým rokem se utvrzuji, že účast na této globální akci je pro každého profesionála, který se věnuje technologiiím ve vzdělávání nezbytná, pokud chce být v obrazu a v kontaktu s tím co se děje v oboru. Nemluvě o obrovské dávce inspirace a pocitu sounáležitosti s velkou komunitou podobně orientovaných profesionálů. Pro ty z vás, kteří jste tam nebyli, možná bude zajímavé přečíst si, co zaujalo mně.

Nejprve však pár obecních postřehů. Technologie ve (firemním) vzdělávání jsou velký globální byznys, ve kterém se točí velké peníze a vzdělávání věnují značnou pozornost velké firmy ze všech oblastí. Z pohledu střední Evropy, kde jsou investice do firemního vzdělávání minimální a představy o vzdělávacích technologiích končí někde u primitivních e-learningů, je až neuvěřitelné jak rychle se tento sektor vyvíjí a jak strašlivě zaostáváme. Navíc se zdá, že samotné technologie už ani nejsou tématem, prostě jsou a máme je k dispozici, tématem je teď jak s nimi pracovat a využívat je ve vzdělávání. A co je důležité, nikdo si už neumí představit firemní vzdělávání bez podpory technologií. Ještě minulý rok všichni mluvili hlavně o technologiích jako AI, machine learning, letos vše bylo o tom jak navrhovat vzdělávání, co potřebují účastnící, jak jim to ulehčit, zpříjemnit, jak je zapojit do vzdělávání a pod. To bylo pro mne osobně velké zadostučinění, protože to jsou i dle mého témata, kterým se je potřeba ve vzdělávání věnovat. Technologie jsou již k dispozici a na vysoký úrovni, je teď na nás co s nimi dokážeme udělat. Pokud bych ale měl jmenovat jeden trend, který to vše vystihuje, tak je to: learning experience (LX). Následujících 5 trendů považuju za nejzajímavější a skutečně inspirativní:

Seminář na LT 2019

1. LMS vs LXP

LMS (Learning management system), tedy systémy na řízení a administraci vzdělávání se postupně mění v Learning experience platformy (LXP). Learning experience (LX) je ve zkratce zážitek/zkušenost, díky které se něco naučíme, nebo to také může být samotný zážitek učení se. LXP platformy krom nabídky těchto zážitků plní také funkce LMS (řízení vzdělávání, administrace kurzů atd.), ale umožňují hlavně personalizovat a individualizovat vzdělávací obsah (adaptivní vzdělávání). Uživatel tak dostává přímo na monitor to, co je speciálně připraveno pro něho, nebo by ho to alespoň mohlo zajímat. LXP platformy i vizuálně vypadají spíše jako portály plné zajímavého a atraktivního obsahu (něco jako Youtube), než nudné vzdělávací portály. Grafika, UX a UI, funkcionalita, interakce i obsah na LXP platformách funguje prakticky stejně jako na sociálních sítích. Uživatelé totiž preferují dynamický obsah před statickými kurzy. Velmi inovativní je možnost existující obsah hodnotit a doplňovat samotnými uživately, nebo dokonce snadno vytvářet nový, originální obsah. Naprostým základem je dokonalý systém Learning analytics, který vám umožní přesnou a detailní analýzu procesu učení. Dobrými příklady LXP platforem jsou třeba Thrive nebo Cornerstone.

2. LXP a vzdělávací kampaně

Možnost v rámci platformy manažovat promo kampaně je úplně novou a skvělou funkcionalitou. Místo vynucování, nebo direktivního nařizování absolvování e-kurzů se vzdělávací obsah a kurzy promují a doporučují. Například se nové kurzy nebo nový obsah vizuálně promuje na úvodní stránce platformy, uživatelům se pošle promo mail, nebo se objevují jako doporučený obsah. Možností je víc, což je skvělé, že to mimo jiné motivuje připravovat smysluplný a zajímavý obsah. Kampaně rovněž měří zájem lidí o jednotlivá témata, co je rovněž dobrou zpětnou vazbou. Ve zkratce to vede k následujícímu: lidi nenutíme vzdělávat se, ale nabízíme jim tak atraktivní, záživný a srozumitelný obsah, že se tomu nedá odolat :)

3. Sociální učení a kolaborativní tvorba obsahu

Sociální učení ve firemním vzdělávání je zdá se velkým tématem. Nové technologie a řešení se snaží najít způsob, aby lidé snadno a rádi sdíleli své pracovní zkušenosti a znalosti. Vzdělávací obsah by měl být vytvářen a doplňován samotnými užívately, tady je patrná opět inspirace ze sociálních sítí. Zajímavým příkladem je aplikace Gomo learning, kde snadno nahrajete a publikujete video, ostatní to můžou komentovat, nebo nahrát vlastní video, připojit dokumenty, nebo externí obsah a takto přirozeně vzniká zajímavý a autentický vzdělávací obsah, který postupně nabývá podobu kurzu. Vzdělávání teda není jen pasivní přijímání informací, ale i aktivní interakce a kolaborativní tvorba obsahu. Celé se to dá zahrnout pod pojem engagement, tedy zapojení a angažovanost uživatelů, co přispívá k efektivitě, ale také k pozitivnímu vztahu ke vzdělávání.

Thrive: Learning analytika jasně a přehledně

4. Knihovny microlearningových kurzů a originální obsah

Většina platforem nabízí i bohaté knihovny hotových microlearningových kurzů. Kurzy jsou zaměřeny na obecní nebo univerzální témata, třeba leadership, GDPR, komunikace atd. Zajímavé knihovny kurzů nabízí také specialisti jako Skill Pill, Grovo, Ottolearn a pod. Jejich obsah je možné výhodně nakoupit a nabízet v rámci firemní platformy. Případová studie pojišťovny AXA ukázala, že je zajímavé přebírat i volně dostupný online obsah jako jsou např. záznamy TED vystoupení. Problémem v našich končinách ale může být obsah v angličtině.

Mimo to se samozřejmě počítá s tvorbou originálního vzdělávacího obsahu a je třeba ocenit, že platformy nabízejí tak intuitivní nástroje, že vytvořit vzdělávací obsah nebo rovnou kurz je technicky stejně snadné asi jako přidávání obsahu na sociální sítě. Osobně jsem z trendu vytváření obsahu vlastními silami nadšený, je to mimo jiné způsob jak uchovávat intelektuální kapitál firmy, zároveň vytvářet autentický obsah pro onboarding a tak dále. Zdá se že “all in” řešení jsou skutečně v kurzu.

5. Gamifikace je out

Je mi to líto, ale zdá se, že další vlna gamifikace skončila. Některé herní principy se ve vzdělávání nadále používají, ale gamifikace vzdělávání je na ústupu, skrátka není již potřeba vzdělávání balit do herního obalu. Trendem je jednoduchost a takřka minimalistický přistup ke vzdělávání i ve vzdělávacím obsahu, inspirací jsou teď spíše sociální sítě a sociální učení. Gamifikaci a herní mechaniky nahrazuje už spomínaná interaktivní Learning analytika, kde svůj progres neustále vidíte, zároveň ty data vidí i další uživatelé, co je mimo jiné i zajímavým motivačním prvkem. O gamifikaci byl pouze jeden příspěvek na konferenci, na praktických seminářích nebylo věnováno gamifikaci ani jedno vystoupení.

Objevy

Objevem pro mně bylo hlavně Thrive, komplexní a inovativní řešení LXP platformy, knihovna micro kurzů, skvělý design a naprosto vydařená prezentace. Wow.

Inspirativní řešení pro tvorbu autentického vzdělávacího obsahu (video) mají také Gomo learning.

Onefile měli výbornou prezentaci o jejich řešení LXP, které kopíruje sociální sítě velmi zdařilým spůsobem.

Klaxon je francouzské řešení online meetingů a workshopů, moc mně zaujalo jak to reálně funguje.

Knowbly se snaží přinést nástroj pro tvorbu a management e-learningového obsahu, který svede používat každý. Nutno říct, že to dělají velmi dobře.

Už teď se těším na Learning technologies 2020!

Learning Design

õppus blog http://oppus.co

Brano Frk

Written by

Brano Frk

õppus.co, learning designer, edupunk, knowledge worker, cyclist and white rabbit

Learning Design

õppus blog http://oppus.co

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade