LearnSpace Manifesto (in 🇳🇴)

Svenia
Svenia
Mar 8, 2018 · 1 min read
  1. Vi er en europeisk edtech-akselerator som ønsker å støtte dristige entreprenører.
  2. Status quo har feilet, og måten vi lærer på er ikke lenger fornuftig. Vi må ta i bruk aktive og individuelle læringsmetoder.
  3. Vi tror på nødvendigheten av et sterkt samarbeid mellom forskning, pedagogikk og teknologi for å skape virkningsfulle edtech-produkter.
  4. Vi vil støtte entreprenører som har en transformativ tilnærming til utdanning og læring.
  5. Vi har befart den globale Edtech-scenen, og har møtt hundrevis av edtech-entreprenører.
  6. Startups sliter over hele verden med å finne stakeholdere innen utdanningssektoren.
  7. Hos LearnSpace vil entreprenørene ha tilgang til researchers-in-residence (blant annet i kognitiv — og nevrovitenskap).
  8. Ettersom vi mener at lærere bør stå i sentrum av enhver innovasjon, har vi bygget et nettverk av disse på tvers av de europeiske landegrenser som er klare til å teste, eksperimentere og videreutvikle produktene med entreprenørene.
  9. Vi er spesielt interessert i entreprenører som arbeider med ferdigheter i det 21 århundre, livslang læring og tilpasset utdanning.
  10. Vi bygger det globale edtech-økosystemet fra våre kontorer i Paris, det raskest voksende økosystemet for startups og teknologi i Europa.

Er du en entreprenør som ønsker å forandre den aktuelle situasjonen? SØK NÅ!

LearnSpace

Welcome to the future of learning

Svenia

Written by

Svenia

Founder @LearnSpaceParis, Co-founder @EdtechTours, Author ‘Exploring the Future of Education’ www.exploringeducation.eu 🇪🇺

LearnSpace

We help organizations provide learning experiences that are engaging, effective & relevant

Svenia

Written by

Svenia

Founder @LearnSpaceParis, Co-founder @EdtechTours, Author ‘Exploring the Future of Education’ www.exploringeducation.eu 🇪🇺

LearnSpace

We help organizations provide learning experiences that are engaging, effective & relevant

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store