LearnSpace Manifesto (in 🇳🇴)

Svenia
Svenia
Mar 8, 2018 · 1 min read
 1. Vi er en europeisk edtech-akselerator som ønsker å støtte dristige entreprenører.
 2. Status quo har feilet, og måten vi lærer på er ikke lenger fornuftig. Vi må ta i bruk aktive og individuelle læringsmetoder.
 3. Vi tror på nødvendigheten av et sterkt samarbeid mellom forskning, pedagogikk og teknologi for å skape virkningsfulle edtech-produkter.
 4. Vi vil støtte entreprenører som har en transformativ tilnærming til utdanning og læring.
 5. Vi har befart den globale Edtech-scenen, og har møtt hundrevis av edtech-entreprenører.
 6. Startups sliter over hele verden med å finne stakeholdere innen utdanningssektoren.
 7. Hos LearnSpace vil entreprenørene ha tilgang til researchers-in-residence (blant annet i kognitiv — og nevrovitenskap).
 8. Ettersom vi mener at lærere bør stå i sentrum av enhver innovasjon, har vi bygget et nettverk av disse på tvers av de europeiske landegrenser som er klare til å teste, eksperimentere og videreutvikle produktene med entreprenørene.
 9. Vi er spesielt interessert i entreprenører som arbeider med ferdigheter i det 21 århundre, livslang læring og tilpasset utdanning.
 10. Vi bygger det globale edtech-økosystemet fra våre kontorer i Paris, det raskest voksende økosystemet for startups og teknologi i Europa.

Er du en entreprenør som ønsker å forandre den aktuelle situasjonen? SØK NÅ!

LearnSpace

We accelerate ambitious and talented entrepreneurs who want to shape the future of learning

  Svenia

  Written by

  Svenia

  LearnSpace
  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade