TIP na knižku pro #lepsisluzby 2

Anička Šenk
May 15, 2018 · 2 min read

Jak drahé je zdarma od Dana Arielyho

Proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí . Iracionální faktory v ekonomice i v životě.

Image for post
Image for post
Knížky od Dana Arielyho naleznete ZDE

Pokud ještě neznáte Dana Arielyho, měli bysto to napravit. Jeho knihy o iracionálních kořenech rozhodování jsou právem bestsellery, jsou nesmírně čtivé a zajímavé. Připadala jsem si, jako bych objevovala Ameriku.

Naše první setkání proběhlo u tohoto TEDtalk videa.

Odkaz ZDE a pokud nejste nejlepší v angličtině, nezoufejte. K dispozici jsou i české titulky.

Překvapující faktory ovlivňující mechanismus rozhodování Dan vysvětluje na konkrétních příkladech. Pochopení těchto pochodů bude stoprocentně přínosem nejenom pro Vaše podnikání. Nechci Vám moc prozrazovat, ale po přečtení knihy jsem si přestala kupovat kávu s sebou každé ráno, protože jsem si uvědomila důvody, které mě k tomu nutí.

Dan Ariely je profesorem behaviorální ekonomie na MIT Media Laboratory a Sloan Scholl of Managament. V knížce Jak drahé je zdarma popisuje na situacích, které všichni známe, zákaznické chování.

Pro každou firmu je dobré vědět, na základě čeho si zákazník zařadí službu mezi levné nebo drahé, jak vybírá mezi možnostmi a jak moc se chce v realizaci služby zapojit. Po přečtení knížky pochopíte nejen své chování v tržním prostředí, ale i svých zákazníků. A co je podle mě hlavní:

Přestanete mít přehnané představy o tom, jak moc zákazníci přemýšlejí o Vaší službě. Všechno je mnohem jednodušší a emotivnější, než předpokládáme.

Image for post
Image for post

Můj nejoblíbenější je Arielyho příklad pro vysvětlení principu rozhodování pomocí porovnávání. Ukazoval studentům tři fotografie mužů anebo žen. Na výběr tu tedy máme Toma, Jerryho a třetí foto, které vzniklo deformací obličeje jednoho z těchto dvou. Většina studentů si vybírala protějšek, který měl u sebe zdeformované “dvojče.” Díky ošklivější verzi jim nezdeformovaný Tom anebo Jerry přišli hezcí. Porovnat Toma a Jerryho už není tak jednoduché. Ariely si dělá legraci, že to jen potvrzuje teorii s ošklivou kamarádkou, kterou si máte vzít do baru (díky jeho výzkumu teď už i víte, že je dobré si vzít ošklivější kamarádku, která Vám je podobná ;) ). Tento princip marketing často používá, když Vám chce nenápadně podsunout rozhodnutí pro konkrétní produkt…

Image for post
Image for post

Ariely má na vědce neuvěřitelný talent psát jednoduše, poutavě a úsměvně na příkladech z všedního života. Pokud nejste na naučné knížky, zkuste dát šanci právě jemu, aby změnil Váš názor.

Knížce dávám bez přemýšlení 10/10!

Lepší služby

Lepší služby by GrowJOB institute sdružují komunitu lidí…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store