Úprava fotografií pomocí online editorů

Žijeme v době, kdy se prakticky v každé moderní rodině nachází minimálně jeden fotoaparát, nebo alespoň mobilní telefon s funkcí fotoaparátu. Zachytit jakýkoli záběr v libovolném počtu je tedy nejjednodušší za celou historii pokusů o zachycení okamžiku, což však přináší problém přehlcení světa jak fotografy, tak jejich snímky. Přichází intenzivnější nátlak společnosti na kvalitu, která jde často ruku v ruce s post-procesem snímků.

Každý zná programy na upravování pořízených fotografií jako jsou Photoshop (a jiné produkty od firmy Adobe), Gimp, Zoner Photo Studio X, Picasa a mnoho dalších. Tyto programy mají několik nevýhod — ty lepší jsou draze placené a vyžadují roky praxe, nebo další drahé kurzy pro pozdější běžné užívání, navíc nejsou příliš přívětivé (nejen) k začátečníkům. Ty, které jsou levné nebo zdarma zase odpírají uživateli důležité funkce. Avšak společnými mínusy těchto aplikací jest nejen hrozící nekompatibilita s uživatelovo počítačem, ale také nutnost instalace na právě jednom zařízení.

Jste-li začátečník a nechcete se zatím zatěžovat složitými programy, online nástroje pro editaci mohou pomoci pávě Vám. Spustíte je v každém běžném prohlížeči, můžete mít placenou i neplacenou verzi, rychle se s nimi naučíte úpravy různého druhu, a díky jednoduchosti těchto editorů také při pozorné práci časem snáze proniknete do estetické stránky věci.

Nástroje

Osobně pracuji se dvěma nástroji — Pixlr (https://pixlr.com/), Picmonkey (https://www.picmonkey.com/). Dříve jsem využívala také polarr.com, který měl velkou výhodu v možnosti upravování .raw formátu, nicméně byl zpoplatněn. Oba dva mají své výhody i nevýhody, o kterých si povíme níže. Jsou v několika ohledech jedinečné a není špatné zkoušet kombinovat jejich schopnosti.

Existují další nástroje pro online úpravu, například Befunky, Fotor nebo Ipiccy, a jsou také zdarma, ale osobně jsem si k nim nenašla cestu — nejsou příliš uživatelsky přívětivé, navíc většina z nich převzala design i celou kostru aplikací povětšinou od Picmonkey, a přesto nedosáhli jeho úrovně. Nyní k nástrojům.

Picmonkey

Editor Picmonkey pracuje na tak zvaném freemium byznys modelu, což znamená, že má placenou i neplacenou verzi. Povětšinou stačí free verze, ale ani placená není k zahození — je poměrně levná a poskytuje několik šikovných funkcí navíc. Picmonkey má velkou výhodu ve svém intuitivním ovládání. Ihned po nahrání fotografie přesměruje uživatele k základní editaci, kam spadá například ořez, vyvážní barev, nebo kontrast, a pořadí ikon v menu ho poté směruje k pokročilejším úpravám, kde se dá najít například i funkce razítka. Zajímavé na práci s těmito editory je, že musíte tak trochu hackovat — tedy nikdy se plně nespokojit s nabízenou funkcí, ale ideálně se s ní seznámit a následně hledat více možných využití, či ji kombinací s jinými posunout o několik levelů výše.

Tyto editory jsou založené z velké části na filtrech, stejně jako například Instagram. Na používání těchto vylepšujících filtrů je důležité být velmi opatrný. Mohou ušetřit čas například s vyrovnáváním barev a někdy s nimi lze přičarovat atmosféru na zdánlivě nepovedený záběr, ale je důležité používat je velmi střízlivě, jinak vznikají velmi kýčovité a nepovedené výsledky, které jsou pro okolí s estetickým citem legrační.

Pro zajímavost:

· Picmonkey má otevřené API pro vývojáře a mezi současné API partnery patří i Facebook.

· Picmonkey byl v roce 2013 umístěn časopisem PC Magazine mezi 100 nejlepších webových stránek a je uznáván jako jedna z nejlepších a nejdostupnějších online služeb pro startupy.

Pixlr

Pixlr má velkou výhodu ve dvou možnostech úprav, které jsou od sebe oddělené. Jedná se Editor a Express. Žádný jiný online nástroj mimo Pixlr Editoru dlouho neobsahoval možnost pracovat ve vrstvách — PicMonkey tuto funkci nedávno zavedl, nicméně se Pixlru zatím v tomto bodě nevyrovná. Dalšími velkými výhodami je možnost práce s více fotografiemi i mimo koláž, používaní nástroje jako kouzelná hůlka, nebo libovolná transformace označených objekty. Těmito funkcemi se dokáže nejvíce přiblížit kvalitě například nástroji Gimp, a poskytuje možnost pokročilých a kvalitních úprav.

Pixlr Express má stejnou podstatu jako celý Picmonkey — naleznete zde možnost základních úprav i filtrů. Jeho plusem je složka filtrů Overlay, která obsahuje velkou škálu různých světelných efektů.

Pro zajímavost:

· Časopis Time umístil Pixlr mezi 50 nejlepších webových stránek roku 2013

· Aplikace funguje od roku 2008 a byla původně určena pro laiky, nakonec byla však upgradována o několik pokročilejších nástrojů pro úpravu fotografií.

Oba editory jsou dostupné také v mobilní verzi, ale nejsou příliš stahované, protože jsou často nekompatibilní se systémy mobilních telefonů a většina uživatelů mobilních aplikací na editaci fotografií dává přednost Instagramu.

O online nástrojích pro úpravu fotografií a obrázků by se dalo psát hodiny — téma je to neprobádané a opomíjené, i když velmi zajímavé. Fotografům i jiným odborníkům přijdou banální, avšak jako krok k učení se jsou dle mého názoru k nezaplacení. Naučíte-li se ovládat tyto editory včetně pokročilých nástrojů, není již těžké se plynule přesunout k běžným a uznávaným programům, a každodenní prací se zdokonalovat. Důležité je se zde nezaseknout, ale jít dále, objevovat, učit se, používat, vracet se, posouvat kupředu a vytvářet tím něco nového a jedinečného.

Letní škola 2017

Přípravy studentů na Letní školu 2017

Barbora Fukárková

Written by

Letní škola 2017

Přípravy studentů na Letní školu 2017

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade