Budoucnost digitálního čtení — The Outline

Digitální prostor se konečně zbavuje skeuomorfismu a využívá svůj potenciál naplno, online magazíny nezůstávají pozadu. The Outline, půl roku funkční web nabízí nové možnosti publikování, které jsme si dříve dokázali představit jen stěží.

Josef Kocurek
Jun 7, 2017 · 2 min read

Za vznikem nového publikačního kanálu stojí Joshua Topolsky, který je znám i svými předchozími webovými projekty (například The Verge). The Outline je jeho nový mediální business model, který latentně boří zaběhnuté pořádky a vizuálně i obsahově nabízí něco, na co čtenáři v digitálním prostoru doposud nebyli zvyklí — tedy alespoň ne v takovém rozsahu.

Welcome to The Outline, a new kind of publication for a new kind of human.

Pokud si The Outline otevřete, budete pravděpodobně nejdříve zmatení. Psychedelický vizuální design, který ovšem stojí na minimalistické navigaci, nemusí být zprvu úplně čitelný, což je podle autorů záměr. Čtenáři se zde mají bloudit a náhodně nacházet zajímavé články. Web tak připomíná Snapchat, a to především v prvotní nepřístupnosti, kdy čtenář netuší kde je a co tady má vlastně dělat. Po rozkoukání ale zjistíte, že publikované texty jsou spíše delší a zacházejí za hranice typické žurnalistiky nebo webové publicistiky. „If we have a central goal, it’s to feed your curiosity and intelligence with as much respect and honesty as possible.

Architektura webu pracuje s minimem „klasických“ webových prvků. Logo je skryto v levém rohu a neruší vás během čtení, v protějším rohu se nachází hamburgerové menu — jediná forma navigace, která odkazuje na pouhé tři rubriky ( power, culture a future) a základní informace o webu.

Oproti těmto prvků je důraz kladen hlavně na scrollování, případně swipování. Na deskopu se setkáte spíše s prvním zmíněným, při dočtení článku se vám nabízí feed dalších doporučených článků, což připomíná nekonečné rolování na Facebooku. Pro mobilní zařízení je stránka plně responzivní a nutí uživatele spíše ke swipování (znáte z Tinderu nebo Snapchat Discover). Po dočtení článku můžete opět swipnout, nebo si vyberete jednu z nabízených možností dle vašich preferencí — podobně, jako to nabízí zpravodajská aplikace Quartz. Samozřejmostí je použití hypertextu, obrázků, videa, nebo zvukové stopy. To všechno v dokonalé vizuální symetrii.

Ačkoliv The Outline nemusí být pro nově příchozí návštěvníky úplně čitelné, jedná se o nový způsob práce s obsahem v digitálním prostoru, který reflektuje osvědčené trendy z jiných webů či aplikací. Pokud je budoucnost čtení v digitálním světě, tak právě tento web boří zajeté zvyky a posunuje zážitek z textu na zcela jinou úroveň.

Letní škola 2017

Přípravy studentů na Letní školu 2017

Josef Kocurek

Written by

Student KISK se zájmem o design služeb, veřejnou správu a veřejné dění.

Letní škola 2017

Přípravy studentů na Letní školu 2017

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade