Het Jezusleven
Published in

Het Jezusleven

Niemand is immuun voor samenzweringstheorieën

Hoe kunnen we daarmee omgaan?

Foto door Tarik Haiga op Unsplash

Bronnen

--

--

Een verkenning van het leven en de liefde met Jezus

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tim Brys ن

Multi-disciplinary researcher. Love: God, friends, enemies. Europe 🇧🇪 and the Middle East 🇱🇧. I also write in Dutch.