Az UNESCO leállítaná a Liget-projektet

Veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára kerülhet a Városliget

Ligetvédők
Jun 25, 2019 · 7 min read

A napokban megszületett az UNESCO döntése: veszélyeztetettségi listára kerülhet az Andrássy-út/dunapart/Budai várnegyed világörökségi helyszín, ha jövő februárig nem reagál megnyugtatóan a magyar fél. Ezt követő lépésként a Világörökségi státusz megtartása is veszélybe kerülhet.

A teljes dokumentum itt érhető el: http://whc.unesco.org/archive/2019/whc19-43com-7BAdd3-en.pdf


Nem először tettek kifogást

A szervezet Világörökséggel foglalkozó küldöttségei a 2018–2019 évben tett jelentéseikben többször kifogásolták — más projektek mellett — a Liget Budapest projektet, hiszen a Városliget a Világörökség védőzónájába tartozik. A következőkben a Ligettel kapcsolatos és az általános vonatkozásokat emeljük ki.


2013. június

Az UNESCO Világörökség Bizottság 37. ülésszakán született döntés felkérte a Részes Államot világörökségi hatástanulmány elkészítésére a „Liget Budapest Projektről”.

2015. február

Elkészült a Világörökségi Hatástanulmány — a városligeti „Liget Budapest Projekt” („Múzeum Liget”) fejlesztés hatásai a budapesti világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékére. A hatástanulmány nem jelent meg semmilyen publikus felületen.

2017. november

A hatástanulmányt a Liget-projekt megváltozott tervei alapján módosítják.

2018. január

Közérdekű adatigénylésben kérte ki egy ligetvédő a 2017. novemberben készült hatástanulmányt. Az Ingatlanfejlesztő megtagadja a kérést, mert szerintük az anyag döntés előkészítő dokumentációnak számít: https://kimittud.atlatszo.hu/request/vilagorokseg_hatastanulmany_2

Image for post
Image for post
Ligetvédők flashmobja a Közszolgálati Egyetem épülete, az UNESCO/ICOMOS Tanácsadó Misszió civil meghallgatásának helyszíne előtt 2018. február 8-án

2018. február

Az UNESCO/ICOMOS Tanácsadó Misszió budapesti látogatása során kételyeket fogalmazott meg a Liget projekt kiterjedésével és annak potenciális kihatásaival kapcsolatban. Azt ajánlotta, hogy a Biodóm projektet állítsák le (akkor még csak ennek az épületnek a kivitelezése kezdődött el). A magyar fél ennek nem tett eleget. A Miniszterelnökség komikus és sikertelen próbálkozásai, hogy a küldöttség ne tudjon találkozni a civilekkel (utolsó pillanatban helyszínváltoztatás, megszűrt közönség), és a Ligetvédők vidám flashmobja tarkította az eseményt.

2018. július

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. (a továbbiakban csak Ingatlanfejlesztő) vezérigazgatója még mindig nem hajlandó nyilvánosságra hozni az UNESCO számára írt 2017. novemberben készült hatástanulmányt, holott a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is megkereste a céget, hogy választ kapjon: miért titkos ez az irat, miért nem teszik közzé?

2018. szeptember

A NAIH felszólítására nyilvánossá tette az Ingatlanfejlesztő az UNESCO Világörökségi Bizottságnak küldött hatástanulmányt, amely a következő linken érhető el:
https://api.ligetbudapest.hu/files/document/document/336/Liget_Budapest_WHIA_2018_jan_final.pdf

A dokumentumot nem véletlenül rejtegették a nyilvánosság elől, számos csúsztatást és szándékosan torzított látványtervet közöl annak érdekében, hogy úgy tűnjön, a tervezett épületek nem okoznak jelentős változást a Világörökségi helyszíneken. Csak néhány példa a használt módszerekre:

  1. Nem létező óriásfákat montíroztak be a Néprajzi múzeum elé, holott valószínűtlen, hogy a közeljövőben olyan méretű fák lesznek ott, amelyek képesek kitakarni a leendő Néprajzi Múzeum épületét, pláne nem télen.
  2. Több látványtervet olyan extrém széles látószögű békaperspektívából készítettek, amelyen még a Parlament is alig látszana a Kossuth-térről nézve, és ezeken az ábrákon próbálták bizonygatni, hogy semmi jelentős hatásról nincs szó, különben is mindent eltakarnak a fák.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Részletek az Ingatlanfejlesztő hatástanulmányából

Az ICOMOS Reaktív Monitoring Missziója később meg is állapította, hogy a hatástanulmány nem az UNESCO irányelveknek megfelelően készült, ráadásul nem ellenőrizhető adatokon alapul. Kifogásolta a tanulmány minőségét több tekintetben is, például azért, mert a látványtervek nem foglalkoznak a téli nézettel, amikor a növényzet lombja nem takarja el az épületeket, szintén problémaként említik, hogy azok nem embermagasságú nézőpontból, és nem pontosan meghatározott GPS pozícióból, és nem megfelelő látószöggel készültek.

Ezeknek a szabálytalanságoknak természetesen célja van: megpróbálta a Liget-projektet úgy beállítani, mintha semmi jelentős hatást nem gyakorolna a Világörökségi helyszínekre.

Az arcátlan torzítások, amelyek még egy ilyen komoly nemzetközi szervezetet is, mint az UNESCO, madárnak néznek, minket is megihlettek.

Több olyan nézőpontot is találtunk, ahonnan nem lesz érzékelhető a Világörökségi helyszín megváltozása a Liget-projekt után:

  1. 150 km-es távolságból (Hortobágy)
  2. A városligeti tó melletti gödörből felfelé nézve, 360 fokos panorámaképen
  3. A városligeti tó melletti platán törzsétől 10 cm-re
  4. A Plútóról
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
A Liget-projekt megépülése után változatlan képet mutat a Liget pl. 1. 150 km-es távolságból (Hortobágy), 2. A városligeti tó melletti gödörből felfelé nézve, 360 fokos panorámaképen, 3. A városligeti tó melletti platán törzsétől 10 cm-re, 4. A Plútóról

2018. december

A Magyar Állam, Tuzson Bence aláírásával megküldte a válaszát az UNESCO-nak, de ez a válasz máig nem nyilvános. (Magyarul: nem merik megmutatni, hogy miket hazudtak.) Csak egy összefoglaló érhető el, amiben azt állítják, hogy sem a Biodóm, sem a Néprajzi Múzeum nem látszódik majd a Hősök tere felől. Ennek valóságtartalmát illusztrálja a Ligetvédők által készített látványterv, a Hősök tere/ Andrássy út felől. (képünkön)

Image for post
Image for post
A tervezett Néprajzi Múzeum épületének látványa a Hősök tere felől (illusztráció: Ligetvédők)

2019. április

Az ICOMOS Reaktív Monitoring Missziója megállapítja, hogy az állam által beadott Világörökségi Hatástanulmány nem az UNESCO irányelveknek megfelelően készült, ráadásul nem ellenőrizhető adatokon alapul. A jelentés a WHC UNESCO dokumentumai között érhető el angol nyelven:
http://whc.unesco.org/document/175254

2019. június

Az UNESCO Bakuban tartott ülésén benyújtott határozati javaslata szerint

2019. július

Megszületett az UNESCO világörökséggel foglalkozó szervezetének döntése: veszélyeztetettségi listára kerülhet számos budapesti helyszín, köztük az Andrássy út / Városliget világörökségi zóna. A nemzetközi szervezet szakmai kritériumok alapján vizsgálja a világörökség helyszíneken a történeti-városképi értékek megőrzését, vagy ennek hiányosságait. A presztízst és fontos idegenforgalmi bevételeket jelentő világörökségi státusz megtartása kerülhet veszélybe, ha jövő februárig nem reagál megnyugtatóan a magyar fél. Ez azért is érdekes, mert a Liget-projektet támogató propagandában az idegenformalom kedvező növekedése az egyik fő érv, amely egy esetleges Veszélyeztetett Világörökségi státusz mellett, vagy a státusz elveszítése után kevésbé lesz meggyőző.


Több másik gigaprojekt is Világörökségi helyszínt veszélyeztet

A Ligeten kívül a Budai Vár és a magasház projekt (MOL torony) áll még a kifogások fókuszában. Megemlítik azt is, hogy 2019-es látogatásuk során számos olyan projekttel szembesültek a világörökségi területen (pl. a Paulay Ede u 42. lebontása, vagy az Operaház felújítása), amiről semmilyen értesítést nem kapott az Unesco Világörökség központ.

Kifogásaik másik fő vonulata az, hogy a magyar intézményrendszerben nem találtak egyetlen embert vagy szervezetet, akinek átfogó képe lenne arról, hogy mi minden zajlik a világörökségi területen.

Ezen — ismerve a műemlékvédelem intézményrendszerének szétverését, illetve alárendelését a Miniszterelnökség kénye-kedvének — mi egy percig sem csodálkozunk.

Természetesen a magyar állam képviselője (Tuzson Bence) megígérte, hogy mindezeken változtatnak. Azonban egyik kifogásolt projektet sem állították még le.

Ha nem követik a bizottság állásfoglalását, akkor Budapest 2020-ban elveszítheti a világörökségi státuszt.

A júliusi UNESCO — World Heritage Committe munkaanyagai elérhetőek online. Azt írják benne, hogy a 2019 áprilisi misszió jelentése itt lesz majd elérhető “Budapest, including the Banks of the Danube, the Buda Castle Quarter and Andrássy Avenue (Hungary) (C400bis)

Végül egy furcsa érdekesség: a fenti weboldal legalján a “Links” címszó alatti szakaszban van egy “Világörökség” link. Ha erre kattintunk, egy biztonsági figyelmeztetés után csak egyetlen szó jön be a megnyíló oldalon:

“Gone”

Ami magyarul annyit tesz: “megszűnt”.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
A www.vilagorokseg.hu weboldal állapota 2019.04.26-án, és 2019.07.07-én.

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest…

Ligetvédők

Written by

Civilekből álló mozgalmunk a Városliget közparkként megmaradásáért dolgozik, a park beépítése ellen aktívan tiltakozunk. http://ligetvedok.hu

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest zöldfelületeinek védelméért

Ligetvédők

Written by

Civilekből álló mozgalmunk a Városliget közparkként megmaradásáért dolgozik, a park beépítése ellen aktívan tiltakozunk. http://ligetvedok.hu

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest zöldfelületeinek védelméért

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store