A Liget-projekt díja az európai (?) versenyen (?)

Egészen szűk körben versenyzett a Biodóm az ingatlanos díjért

András Gulyás
Dec 14, 2018 · 3 min read
A Parlament alapterületű Biodóm megépítéséhez letarolt parkrész légifelvétele (forrás: Ligetvédők)

„A Pannon Park Biodómját választották Európa legjobb szabadidős épületének” — láthatta többek között az index.hu nyitóoldalán százezernyi olvasó.

A városligeti építkezésekről annyi megtévesztő reklámot láttam már, hogy gondoltam, utánajárok. Vajon kikkel versenyzett az Biodóm? Hány száz épület indulhatott a versenyen a legjobb „European Leisure Architecture” díjért? Kétszáz? Háromszáz?

Még százat sem találtam.

Ebben az alkategóriában háromra bukkantam.

Ennyi versenyző közül választották volna a legjobbnak a Biodóm épületét? (A másik kettő mellesleg nem is igazán európai…)

De kezdjük az elején.

Régóta követem a Biodóm történetét. Az építkezéseket méltató újságcikkek mellett olvastam Lányi András publicisztikáját, Garay Klára erről írt cikkét. Később pedig a Ligetvédők számtalan beszámolóját (pl. itt és itt). (Egy se kapott akkora nyilvánosságot, mint a díj elnyerése). És persze a projekt reklámkiadványait.

Ezért is érdekelt a díj háttere. A verseny honlapján a nyerteseknél hat nagy kategória található földrajzi egységek szerint. Csak a „European 2018” kategóriában 35 „Best”, azaz legjobb díjat találtam, melyet az adott alkategória nyertese vihetett haza. De mennyi résztvevő lehetett egy-egy alkategóriában?

A Biodóm épülete a „Best Leisure Architecture Europe” díjat nyerte el, ezért ennek az egy alkategóriának néztem utána.

Egy, azaz egy jelöltet találtam, magát a Biodómot.

Némi ellentmondás viszont, hogy a díjazottak között a Biodóm mellett még két török épület is feltűnt, összesen tehát hárman lehettek. Európai verseny három résztvevővel?! És mindhárman díjat kaptak!

Valamit tán rosszul látok — gondoltam.

Fiam általános iskolai szavalóversenyét egy vagy három jelölt esetén meg se tartanák, ez pedig egy európai verseny! Írtam a szervezőknek, nehogy félreértés áldozata legyek.

Dawn Wightman, a The International Property Awards PR és marketing menedzsere válaszolt emailben. Két levélváltás után rákérdeztem a lényegre.

If I write, there were three nominees/participants in this category, I am not wrong, I hope?” (Ha azt írom, három nevezett/résztvevő volt ebben a kategóriában, ugye nem tévedek, remélem?)

“ Yes that is correct and thank you.” (Igen, így helyes, és köszönöm.)

Eszerint a European Leisure Architecture alkategóriában, ahol a Biodóm épülete a legjobbnak bizonyult, tényleg összesen két másik épület versenyzett.

Bele se menjünk abba, hogy Törökország mióta része Európának. Nézőpont kérdése. De azért a városligeti építéssorozatot népszerűsítő PR-osok, marketingesek csapatától több szerénység és tárgyilagosság kellett volna a díjjal kapcsolatban.

Nem méltó így telehinteni a sajtót, és a páratlan siker megtévesztő látszatát kelteni szakmabeliek, újságírók és legfőképpen a lakosság körében. Mindez ugyanis a mi pénzünkből valósul meg. Hisz a verseny és a díj köré épített hírverés árát is mi fizetjük…

Minden jel arra mutat, hogy a városligeti építkezéssorozatot kísérő, Budapest lakosságát, szakmákat, újságírókat is megtévesztő, milliárdos reklámgépezet újabb gyöngyszemére bukkantam.

Bár eljutna e kiegészítés ugyanannyi emberhez, mint az építkezéssorozatot népszerűsíteni akaró újabb megtévesztő reklámkampány! Félek, nem így lesz, és sokakban meggyőződéssé erősödik majd az így felépített látszat, és még nehezebb lesz a Városliget sorsáról érdemi vitát folytatni. Hisz ki is venné a bátorságot Európa legjobb épületének kritizálására?

UPDATE1: Az index kiemelten foglalkozott a díjjal. Főcímben, nyitóoldalon méltatta “Európa legjobb szabadidős épületét” (2018. december 5). 2018. december 14-én a nyitóoldal felén fél napon át volt látható egy hosszú cikk a Biodómról, amelyben az első bekezdés ismét a díjról szólt. Százezrekhez jutott el a PR kampány üzenete az index-nek köszönhetően.

Cikkem megjelenése előtt ezért elsőként az index főszerkesztőjének és a témával foglalkozó újságíróinak juttattam el írásomat. Arra gondoltam, hogy ők is elszenvedői a megtévesztő információknak, és hasonló nyilvánosságot fognak biztosítani a cikkemnek is. Nem így történt. Még csak nem is válaszoltak.

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store