Användning av lärcirklar i utbildningen


“Reflektionerna vi fått av eleverna visar att de kan slappna av, axlarna åker ner och de tycker att det är roligt”
Åsa Andersson, Musiklärare Montesori

Relaterade tjänster

Lin Verktyg & Teknik erbjuder allt från iPads, Chromebooks och datorer till sladdar och fodral
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.