Lin Pedagogik & Workshops. Med några av Sveriges mest efterfrågade workshopledare designar vi runt 300 oförglömliga och inspirerande workshops varje år för skolans framtidsfrågor och digitalisering.
Lin & Pluttrautbildning i Stockholm 3/5

Behöver ni en egen-designad workshop? Prata med Karl!

Karl Alfredsson, Utvecklingschef på Lin
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.